Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medullaris limitans vormt de meest laterale der vezelstroomingen, die in den pedunculus inferior thalami overgaan.

2. uit het buitenlid van den nucleus pallidus gaat ventraal van het binnenlid een zeer machtige vezelstrooming, die door de ansa lenticularis heen, het machtigste, centraal gelegen aandeel vormt voor den pedunculus thalami inferior.

3. uit de lamina perforata anterior gaan eveneens merghoudende vezels, die den grootsten, meest mediaal geplaatsten boog vormen en die eveneens een vezelstrooming voor den pedunculus inferior vormen, waarin de nucleus basillaris is gelegen.

Dit frontaal gelegen stelsel van boogvezels (vergelijk het schema van Kodama, fig. 638), begint veel later met mergbekleeding, dan het stelsel van vezels dat straks (fig. 642) zichtbaar zal worden. Het kringt rondom de mediale punt van de capsula interna heen en heeft een geheel andere beteekenis dan het volgende stelsel. Om die reden wordt dit deel dan ook wel als ansa ■peduncularis onderscheiden van het volgende, dat als de echte ansa lenticularis bekend is.

Opmerkenswaardig zijn in fig. 641 echter nog een paar andere bijzonderheden. Vooreerst blijkt, dat in de meest mediale geleding van den nucleus pallidus de eigen vezels nog nauwelijks en in uiterst geringe mate gemyeliniseerd zijn. Evenmin als dit het geval was in fig. 640.

Er bestaat een groote tegenstelling tusschen de, van eigen gemyeliniseerde vezels rijkelijk voorziene buitenste geleding van den nucleus pallidus en de vezels van de mediale geleding, welke aan dit frontale einde nog nauwlijks met mergbekleeding zijn begonnen.

Bovendien ziet men medio-ventraal de capsula interna opgebouwd uit velden, die nog volkomen vrij zijn van elke mergvorming. Zij gaan ten deele over in de eveneens merglooze laterale afdeeling van den pedunculus cerebri, ten deele gaan zij over in de straling van de roode kern, welke reeds in fig. 555 besproken werd.

Zij komen stellig voor een deel uit de nog merglooze voorhoofdswindingen voort, maar zij stammen ook voor een deel uit den nog volkomen mergloozen nucleus caudatus en het putamen en ook uit het hier nog merglooze frontale gedeelte van den nucleus pallidus, waarin ook ternauwernood merg wordt gevonden.

De nervus opticus, het chiasma opticum en de tractus opticus echter zijn sterk gemyeliniseerd.

Kortom uit fig. 641 blijkt, dat een belangrijk stelsel, de pedunculus thalami inferior merghoudend is en op verschillende wijze wordt samengesteld en ook dat de eerste kennismaking met de lamina limitans nuclei pallidi bij dit kind van 4 maanden, bepaald wordt door een zeer sterke mergvorming dezer stria medullaris.

Bezien wij thans in fig. 642 de teekening eener snede, die uit dezelfde serie, door de hersenen van een kind van vier maanden, het striatum in meer

Sluiten