Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

occipitaal niveau treft. De snede gaat door het frontale gedeelte van den nucleus subthalamicus en klieft de commissura praemammillaris. Zij is vergelijkbaar met de snede, die in fig. 618 is afgebeeld.

De mergscheede-vorming is thans overal toegenomen. Vooreerst is de gyrus centralis anterior getroffen, die flink op weg van mergvorming is en in verband daarmede stroomen nu merghoudende vezels in groot aantal den balk en de capsula interna toe. Maar het stratum subcallosum en de nucleus caudatus zijn volkomen mergloos. Evenzoo de commissura anterior cerebri en men mag, practisch gesproken, ook zeggen het fornix-systeem.

Boven alles valt echter de waarlijk geweldige toeneming der merghoudende vezels in de geheele lenskern op. De capsula externa is een vrij stevige merghoudende bundel geworden, die zich van de capsula interna af tot aan de commissura anterior uitstrekt.

In het putamen verschijnen, in volkomen tegenstelling met hetgeen in fig. 640 en fig. 641 gezien werd, op eenmaal een groot aantal merghoudende vezels. Niet alleen loopen er grove merghoudende vezels doorheen in de richting loodrecht op de striae medullares nuclei pallidi, maar er is in het putamen bovendien een dicht netwerk van eigen fijne vezels merghoudend en daardoor zichtbaar geworden, zoodat men het nauwlijks kan onderscheiden van een volwassen putamen, zooals het in fig. 618 is afgebeeld.

Vervolgens is het aantal merghoudende vezels in den nucleus pallidus nog veel sterker geworden, dan het in fig. 641 het geval was. Alle striae medullares kenmerken zich door het bezit van intensief zwart gekleurde zenuwvezels. Dit geldt niet alleen van de stria medullaris externa, maar ook en in de eerste plaats van de stria limitans, die de merglooze ventro-mediale afdeeling der capsula interna tegen den nucleus pallidus begrenst. Deze stria is zeer sterk merghoudend en zendt een tal van merghoudende vezels dwars door de nog merglooze laterale afdeeling van den hersensteel heen. Want de merghoudende vezels uit de parietale schors zijn wel in de capsula interna gedrongen en dringen daarin op tegen het merglooze deel ervan, maar zij zijn slechts gekomen tot ongeveer daar, waar de stria medullaris externas van den nucleus pallidus uit de capsula interna schijnt te ontspringen.

Met de striae medullares zijn thans ook alle geledingen dezer kern van merghoudende vezels voorzien. Niet alleen van doorgaande vezels loodrecht op de striae, maar ook van een eigen zeer krachtig fijn vezelvlechtwerk.

Bovendien gaan de striae over in de zeer intensief gemyeliniseerde ansa lenticularis en dit sterk zwart gekleurd systeem vormt te zamen met de vezels uit de stria limitans het eveneens donker zwart gekleurde systeem, dat onder den naam van het kamsysteem van E d i n g e r is bekend, den hier mergloozen hersensteel doorboort en dan in het niet minder zwart gekleurde stelsel van Forel's bundel h2 overgaat.

Deze intensief gemyeliniseerde ansa lenticularis heeft een geheel andere beteekenis dan de meer frontaal gelegen, eerst sedert kort merghoudende, ansa peduncularis. Uit de ansa lenticularis ontwikkelt zich het kamsysteem,

Sluiten