Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zou dit ook op andere wijze kunnen uitdrukken, als men zeide: zoodra de jongste verbinding uit het striatum, haar eindpunt, het tuberculum anterius van den thalamus van merg heeft voorzien, heeft het tevens deze kern gereed gemaakt, om de nog jongere verbinding aan te gaan, die het tuberculum anterius thalami en de frontale hersenschors met rhinencephale impulsen zullen vereenigen. Door fig. 640 en fig. 641 worden deze verhoudingen duidelijk gemaakt. Maar eigenlijk is iets volkomen soortgelijks het geval met het stelsel, dat uit het occipitale gedeelte van het striatum — het kamsysteem dus — de latero-mediale partijen van den thalamus van merg voorziet. Daar is in de vijfde foetale maand de eerste ontwikkeling van merg begonnen. Snel neemt zij daarin gedurende de beide volgende maanden toe (vergelijk schema 638).

Bij het pasgeboren kind is de myelinisatie in dit stelsel reeds ver gevorderd. De latero-ventrale partijen van den thalamus hebben op dat oogenblik uit het striatum talrijke merghoudende vezels verkregen (fig. 639). Dan is er echter tevens een begin van mergvorming zichtbaar geworden in de vezelsystemen, die uit het caudale zenuwstelsel naar die afdeeling van den thalamus zijn toegevoerd.

De kern van Luys, de substantia nigra Sommering i, de roode kern met bindarmen, de lemnisci, alle zijn begonnen met mergvorming in vezels, die voor deze afdeeling van den thalamus zijn bestemd (fig. 639).

Maar tevens is, evenals bij het pasgeboren kind, de allereerste aanduiding van mergontwikkeling in bepaalde stelsels der corona radiata zichtbaar geworden. Zij verbinden het latero-ventrale thalamus-gedeelte met den lobus parietalis van de hersenschors (zie fig. 639).

Het is ook juist dit latero-ventrale gedeelte, dat bij den mensch van de parietale hersenschors afhangt. In de 4e maand na de geboorte is deze thalamus-schorsverbinding echter volkomen gemyeliniseerd (fig. 642).

Men ziet dus dat het kamsysteem, hetwelk zich vroeger myeliniseert dan de pedunculus inferior thalami, zich inderdaad op dezelfde wijze gedraagt als het laatstgenoemde.

Men kan ook voor het kamsysteem de uitdrukking bezigen, die voor den pedunculus inferior thalami gebruikt werd.

Het kamsysteem myeliniseert tegelijk met de ventro-laterale thalamus-afdeelingen. Is dit geschied, dan ontvangen die gedeelten merg uit het caudale zenuwstelsel, die daar een groot geheel van secundaire sensumotorische impulsen heenvoeren en eerst in laatste instantie beginnen ook de stelsels naar de parietale hersenwindingen, die dit geheele complex samenvoegen. Op het oogenblik der geboorte zijn de verhoudingen der mergvorming in de thalamusafdeelingen, die door het kamsysteem worden voorzien, ongeveer op dezelfde lijn te stellen met die, welke zich in den pedunculus inferior thalami voor den epithalamus, 4 maanden na de geboorte afspelen. In het kamsysteem is de ontwikkeling van merg dan al iets verder gevorderd, dan zij in het epithalamus-systeem 4 maanden later is. Want op het oogenblik der geboorte

Sluiten