Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het gevolg van de doorsnijding van bepaalde, door de regio subthalamica heenloopende vezelsystemen, zooals uit de volgende doorsneden zal blijken.

Overigens kan men nog altijd vaststellen, dat de rechter hemispheer iets meer dorsaal is getroffen dan de linker. Rechts is er geen tractus olfactorius lateralis meer getroffen, links wel. Rechts is de instraling der capsula interna reeds tot aan de corona radiata doorgedrongen, links uog niet volkomen.

Tusschen tractus opticus en de aan de rechter zijde flink gevormde commissura anterior, hier het gedeelte, dat uit den temporalen cortex ontspringt, ligt nog altijd het occipitale stuk van het striatum.

Maar aan de frontale zijde dringt, als ware zij het voorste been der capsula interna, het rhinencephale gedeelte der commissura anterior, zeer intensief zwart gekleurd, occipitaal-waarts. Dit frontale deel der commissura anterior scheidt, te zamen met de frontale corona radiata, het frontale deel van het striatum in twee stukken.

Het meest mediale stuk gelijkt eenigszins op een caput nuclei caudati, het laterale gedeelte ervan wordt door een in occipitale richting loopende, smalle vezelstrook van de schors gescheiden, als ware het een capsula externa. Deze strook zal zich (zie fig. 646) met die uit de occipitale corona radiata vereenigen en dan zijn de beide stukken van het striatum tot één verbonden. Het occipitale stuk van het striatum is echter in fig. 645 C links nog altijd kleiner dan rechts. Uit het frontale gedeelte van dit striatum gaat een vrij machtige straling caudaal-waarts, die zich ook in het occipitale gedeelte vertakt. Zij gelijkt inderdaad eenigermate op dat van den mensch, maar zij wordt in de eerste plaats dooi het rhinencephalon beheerscht en zendt voor een groot deel vezels in de frontale afdeelingen der commissura anterior, die te dezer hoogte het leeuwendeel van het voorste been der capsula interna vormt.

Beziet men verder het occipitale stuk van het striatum, dan ziet men dat daarin twee gedeelten onderscheiden kunnen worden. De buitenste afdeeling, die men met het putamen zou kunnen vergelijken, is vezelarm. De med ale afdeeling is vezelrijk. Haar mag men met den nucleus pallidus vergelijken, te meer omdat tusschen de vezels der hier naar binnen stralende capsula interna groote cellen in grijze strooken worden gevonden (zie fig. 621). Deze instraling der capsulaire vezels is vergelijkbaar met hetgeen men bij den mensch het kamsysteem van E d i n g e r heeft genoemd.

Daarnaast echter ziet men tusschen den bundel van V i c q d A z v r en de mediale vlakte der capsula interna, een bundel fijne vezels verschijnen, dwars doorgesneden en loodrecht op de rhinencephale basale straling, die men in fig. 646 en fig. 647 zal terugvinden en die het begin is van den pedunculus

inferior thalami van het konijn.

Evenals bij den mensch maakt men dus bij het konijn kennis met twee onderscheiden stelsels in verband met het striatum. Het eene dat caudaal-waai ts gaat of van daar komt en dat met het kamsysteem vergelijkbaai is, het andere, dat naar de voorste kernen van den thalamus gaat, en als pedunculus inferior thalami is bekend. Het striatum bij het konijn is dus moeilijk genoeg te

Sluiten