Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier beschreven geval de cellen uit de kern van Luys en de overgroote meerderheid der cellen uit de substantia nigra verdwenen.

Armando Ferraro1) heeft echter aangetoond, dat bij het konijn de cellen in de substantia nigra voor een groot deel te gronde gaan, wanneer bij dit dier het striatum wordt weggenomen en de dieren eenige maanden daarna worden onderzocht. Zijn bewijsvoering wordt nog gesteund door het feit, dat bij zijn proeven het occipitale stuk van het striatum stellig niet mede is verwijderd geworden.

Ook in het vorig hoofdstuk heb ik eveneens op het bestaan van nigro-striale vezels (fig. 597, p. 228, Bd.IV) en van subthalamico-striale vezels gewezen.

Het teniet gaan der vezels in de lenskern wordt dus niet alleen veroorzaakt door het van de verrichte operatie indirect afhankelijke cel verlies op bepaalde plaatsen in den thalamus, maar ook van het daarvan afhankelijke celverlies in den locus niger en de kern van Luys.

Een der oorzaken van het vezelverlies in het striatum der geopereerde zijde mag in dit geval worden toegeschreven aan de verdwijning van cellen in de drie hier genoemde kernen. Deze vezels vormen een gezamenlijk stelsel, dat in het schema van K o d a m a (verg. fig. 63) zeer vroeg merghoudende vezels krijgt en met gestippelde roode lijnen is aangegeven. Maar dit vezelgeheel is niet het eenig aanvoerend stelsel, dat naar het striatum toegaat.

B., de bundels, die uit de roode kern naar het striatum gaan.

In ons vorig hoofdstuk (fig. 534—537, p. 76—83) werd uiteengezet, dat de doorsnijding van het frontale merg een vezelverlies ten gevolge heeft dat ten deele in den thalamus overgaat, maar dat er tevens in de regio subthalamica een zoo groot aantal vezels teniet is gegaan, dat er ook een vezeltoevoer naar de roode kern moet worden aangenomen. Bovendien gaan er dan in de roode kern een aantal der groote cellen in de z.g. kleincellige afcleeling te gronde, gelijk ook hier het geval is.

Er is dus een vezelbundel teniet gegaan (vergel. Bd. IV, fig. 536 bis, 13. 82), die uit de roode kern komt en eveneens een deel wordt van het ontaarde vezelveld.

C., eindelijk komen in aanmerking voor het ontaarde vezelveld talrijke vezelbundels uit het meer caudaal gelegen zenuwstelsel, die teniet zijn gegaan als gevolg der doorsnijding van het tegmentum pedunculi. Ook deze zijn in het vorig hoofdstuk al aangeduid, ofschoon daar meer de aandacht is gevestigd op uitvoerende systemen, als de pallido-rubro-olivaire en de pallidorubro-reticidaire banen.

De hier bedoelde, voor het striatum aanvoerende stelsels willen wij echter bij het volgende experiment bespreken, daar zij in wezen niet verschillen, van hetgeen hier werd gevonden.

') Armando Ferraro. C'ontributo sperimentale allo studio della substantia nigra normale e dei suoi rapporti con la corteccia cerebrale e con il corpo striato. Arch. generale di Neur., Psich. et Psico-anal. 1925. Vol. VI. p. 26.

Sluiten