Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nucleus pallidus ten naastenbij geheel waren verdwenen, dan stoot men beiderzijds weder op een atrophie in dit veld. Men vindt daarin eveneens een reductie, die zeer belangrijk is. Dit veld bezit dan een omvang, zooals men het vindt na een haard in het striatum, d. w. z. dit veld heeft ongeveer dezelfde grootte als in fig. 667 aan de linker zijde werd afgebeeld. In fig. 670 A is het veld van den lijder aan chorea van Huntington afgebeeld en dan valt het op, dat het ongeveer even groot is als aan de linker zijde van fig. 666. Vergelijkt men echter fig. 667 en fig. 670 A met de afbeelding van het veld bij een kind van één jaar, in fig. 670 B, dan ziet men dat de atrophie van het veld tegenover de oculomotorius-kern zeer groot is. Het veld is ongeveer zoo groot als het gezien wordt bij een kind van één jaar, waar het nog in sterke mate moet uitgroeien.

Men kan dus zeggen, dat de reductie van dit veld door het wegvallen der striaire systemen, 't zij die door een haard of door een primair te gronde gaan van het striatum wordt in het leven geroepen, zoo groot is, dat het ongeveer gelijk wordt aan het veld van een kind op éénjarigen leeftijd, waarin de striaire systemen al gemyeliniseerd aanwezig zijn. De beteekenis van dit feit is zeker niet eenvoudig. In geen geval mag worden aangenomen, dat alleen datgene verloren gaat, wat het kind eerst in den loop der jaren aan de striaire systemen toegevoegd krijgt. Dat kan niet zijn, omdat deze vezels zeer vroeg merg krijgen. Er is dus veel meer aan vast, waarop ik echter niet inga. Ik vermeld alleen het feit.

Hoe dit echter zij, uit het bovenstaande is duidelijk gebleken, dat kamsysteem en pedunculus thalami inferior twee volkomen van elkander onafhankelijke systemen zijn. Bovendien blijkt voldoende, dat de nucleus pallidus, voor zoover hij in fig. 664, de basis der occipitale afdeeling van het striatum vormt, uit welke het kamsysteem ontspringt, anders is gebouwd, dan daar waar hij, als basis der frontale afdeeling van het striatum, oorsprong geeft aan den pedunculus inferior (fig. 665).

Het kamsysteem ontspringt uit alle geledingen van den nucleus pallidus langs de ansa lenticularis en uit de lamina medullaris limitans van de binnenste geledingen dezer kern (fig. 664).

De pedunculus thalami inferior ontspringt vooral uit de twee buitenste geledingen, langs de ansa peduncularis (fig. 665).

De occipitale afdeeling van den nucleus pallidus gedraagt zich anders dan de frontale afdeeling ervan.

Dit is niet in overeenstemming met de meening dat het striatum als een geheel zou functioneeren. In het palaio-striatum zijn twee onderscheiden afdeelingen en de vraag rijst of ook de beide kernen van het neo-striatum wel zoo gelijksoortig gebouwd zijn, als men gewoon is aan te nemen. De oudere onderzoekers, von Gudden, Flechsig, Wernicke namen, onafhankelijk van elkander vrij wel overeenstemmend aan, dat het striatum een onafhankelijk geheel was, dat afzonderlijk functioneerde en geen verbindingen met de hersenschors bezat. VonGudden steunde deze meening

Sluiten