Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan ook, evenals ronMonakowhet heeft gedaan, den nucleus reticularis met de laterale kern te gronde doen gaan, wanneer men een laesie langs de mediale grensvlakte der hemispheren-schors aanbrengt

Dit wordt toegelicht door fig. 702, ontleend aan een dier, dat pasgeboren op 11 Juli 1911 werd geopereerd en op 25 Juli 1912 werd opgeofferd en als serie No. VI in mijn bezit is.

In fig. /02. I ziet men een foto van de dorsale vlakte der hemispheer. an de rechter zijde is het mediale grensgebied daarvan weggenomen en min of meer naar boven en buiten toe omgestulpt.

Zonder eenigen twijfel zijn dientengevolge de nucleus lateralis en de egrenzende nucleus reticularis in belangrijke mate tot atrophie gebracht.

I ig. 702 A geeft al dadelijk het bewijs daarvoor. In het laterale gedeelte is daar rechts de reticulaire kern, zoowel wat vezels als wat cellen betreft geheel verdwenen en hetzelfde geldt van de groote cellen in den nucleus magnocellulans. De beide afdeelingen van den nucleus lateralis hebben alle cellen en vele toevoerende vezels verloren, de ventrale afdeeling in sterker mate dan de dorsale, zoodat zij in elkander zijn gedrongen en de dorsale vlakte zich voordoet in den vorm van een punt in plaats van een gebogen lijn, welke men aan de linker zijde ziet.

Wat er in de laterale kern overblijft, zijn doortrekkende vezels

zooals nog duidelijker in fig. 702 B te zien is, ofschoon ook daar de

puntvormige dorsale vlakte en het totale verlies in cellen der laterale kern duidelijk is.

De meest belangrijke teekening is echter voor ons fig. 702 C. Daar begint zich de laterale kern te herstellen, ofschoon men er nog alle teekenen van atrophie in vindt. Deze teekening is vergelijkbaar met fig. 699 D, dus met de plaats waar tengevolge van de wegneming der occipitale pool, de laterale kern nog m sterke mate geatrophieerd was. In deze teekening, fig. 702 C, is echter nog iets anders merkwaardig.

Aan de met-geopereerde, linker zijde ziet men uit de laterale afdeeling der stna medullaris ventralis thalami, een groot aantal vezels in den thalamus uitstralen, die rechts niet aanwezig zijn.

Zij stralen voor een groot deel naar den nucleus lateralis, maar zij begeven

zich ook naar den nucleus geniculatus lateralis. In het vooreinde ontbreken

deze vezels dan ook. Daar zijn, in de beide dorsale afdeelingen dezer celgroep

de vezels geheel teniet gegaan en daarin zijn bovendien een groot aantal cellen verdwenen.

Als gevolg van de wegneming van den medialen hemispheren-rand, gaat dus vooreerst een stuk der reticulaire kern te gronde, te zamen met de daaraan grenzende laterale kern. Daarnevens echter wordt ook het voorste stuk van den nucleus geniculatus lateralis atrophisch.

Iets volkomen soortgelijks kan men vaststellen als het gevolg der exstirpatie van het temporale schorsgebied.

Xeemt men bij een pasgeboren konijn de temporale schorszone weg,

Sluiten