Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]. Van de laagste zoogdieren af tot aan den mensch toe is de thalamus volgens hetzelfde schema gebouwd. Hij bestaat uit een complex van kernen, welker bestaan afhangt van het bestaan van den cortex pallii en uit een aantal kernen met andere beteekenis.

2. Het tuberculum anterius werd door ons gedeeltelijk tot den epithalamus gerekend. Het recht daartoe werd ontleend aan het feit, dat het rhinencephalon en het striatum een zeer belangrijken invloed op die kern doen gelden.

Toch mogen de oogen niet gesloten worden voor de omstandigheid, dat een afdeeling der frontale hersenwindingen, een aandeel van het pallium dus, een invloed heeft op een gedeelte dezer voorste kern.

Van dit gezichtspunt beschouwd, wordt die kern tevens een deel van den echten thalamus, zoolang de definitie geldt, dat de thalamus het kerncomplex omvat, waarvan het bestaan afhangt van het bestaan van den cortex pallii.

3. Tot het kerncomplex van den echten thalamus behooren dan

a. de nucleus geniculatus lateralis. Zijn bestaan is in de eerste plaats afhankelijk van het bestaan van den lobus occipitalis pallii.

b. de nucleus geniculatus medialis. Zijn bestaan is in de eerste plaats afhankelijk van het bestaan van den lobus temporalis pallii.

c. de nucleus ventralis thalami. Het bestaan ervan hangt in de eerste plaats af van de aanwezigheid van den lobus pariëtalis pallii.

d. de nucleus retico-lateralis thalami. Het bestaan dezer kern is gebonden aan de aanwezigheid van de lobi pariëtalis, temporalis en occipitalis.

e. de nucleus medialis thalami. Zijn bestaan hangt af van de aanwezigheid der lobi pariëtalis en frontalis.

ƒ. ten deele de. nucleus anterior thalami. Voor zoover het bestaan dezer kern afhangt van den lobus frontalis.

4. Naast dit kerncomplex bestaat echter de makroskopisch zichtbare thalamus nog uit een aantal andere kernen. Daartoe behooren

a. de door ons onder den naam van epithalamus beschreven kernen, die, zooals het ganglion habenulae volmaakt onafhankelijk zijn van het telencephalon of rhinencephalon, of wel zooals de nucleus anterior thalami ten deele afhankelijk is van het rhinencephalon.

b. een deel van den nucleus medialis thalami, binnen welke een bepaalde cellengroep afhangt van en te gronde gaat met het striatum.

c. de nucleus praebigeminalis, die tot op zekere hoogte afhangt van den cortex pallii, maar er alleen cortico-tectale vezels van ontvangt. Zoowe daardoor, als door zijn bouw en plaatsing is hij veeleer als een in den thalamus vooruitgeschoven stuk van het mesencephalon te beschouwen.

Deze kern, die door vernietiging of haarden in den cortex pallii of zijl straling, haar cellen niet verliest, oefent gelijk wij later zullen zien, een zekerei invloed op het cerebellum uit.

Sluiten