Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atrophie, die onder den naam der gekruiste cerebro-cerebellaire atrophie bekend is geworden.

Destijds in hoofdstuk XII. p. 364, heb ik er op gewezen, hoezeer de overgroote meerderheid der schrijvers meent, dat de z.g. gekruiste atrophie van het cerebellum op een bepaalde wijze moest afhangen van de atrophie der groote hersenen. Zij stellen zich voor, dat de atrophie der groote hersenen gevolgd wordt door een atrophie der stee]vezels voor het caudale zenuwstelsel. Met die steelvezels zouden dus de lengtevezels in de V a r o I's-brug verdwijnen. Onder bepaalde omstandigheden (die men nog niet kent) zouden daarmee ook de gelijkzijdige ponskernen tenietgaan, de gekruiste middelste kleine hersensteel atrophieeren, en dientengevolge in de eerste plaats de gekruiste hemispheer van het cerebellum verkleind worden.

Ik zelf ben gedurende langen tijd deze meening toegedaan geweest en ik heb niet voldoende de tegenspraak gewaardeerd, die door Demole tegen deze meening werd ingebracht.

Demole zag een anderen weg, langs welken een dergelijke gekruiste cerebro-cerebellaire atrophie zou kunnen ontstaan. Deze weg ging over de gelijkzijdige roode kern, over den contra-lateralen bovensten kleine-hersen steel naai den nucleus dentatus. Zoodra ook deze kern ten onder ging, volgde de atrophie der hemispheer van het contra-laterale cerebellum. Daartegenover zou juist de cerebellaire atrophie weer de oorzaak zijn van het tenietgaan der cellen in de daaraan gekruiste kernen van de V a r o I's-brug en in de olijfkernen, alsmede van die in de gelijkzijdige zijstrengkernen.

De juistheid dezer meening werd mij onlangs, als het ware, gedemonstreerd door een waarneming van Dr. v a n A n d e 1 (Een geval van gekruiste cerebro-cerebellaire atrophie. Diss. Inaug. Utrecht. 1932).

Hij beschrijft daarin een voor het bloote oog aanwezige atrophie van de rechter cerebrale hemispheer gepaard met atrophie der hemispheer van het Imker cerebellum en hij vond bij de verwerking dezer hersenen een tumor in de rechter hersenhelft.

In fig. 719 is een van zijn teekeningen, die als fig. 16 van zijn proefschrift is afgebeeld, met goedvinden van den schrijver hier" overgenomen. Zij geeft de afbeelding eener snede, die het achterste gedeelte van dit aan de rechter zijde gelegen gezwel treft.

Deze tumor is ontstaan in het achtereinde van den balk, in den forceps major en verwoest den balk zoowel als de rechter columna fornicis. Hij dringt de sterk gezwollen en gewoekerde tela chorioidea voor zich uit en dwingt den vrij sterk ontaarden nucleus geniculatus lateralis tot een ventro-mediale \erplaatsing. \ erder vernielt hij, door samendrukking, het pulvinar, den nucleus geniculatus medialis en den nucleus praebigeminalis. Er zijn daarin geen cellen meer te vinden, evenmin als in de laterale, ventrale en mediale thalamus-kernen.

0°k is c*e straling uit die kernen naar den „carrefour sensitif" geheel verdwenen. Eerst in het tuberculum anfcerius worden weer cellen gevonden,

WINKLER V.

— 1

Sluiten