Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houd gezocht moet worden, in de grijze stof rondom den derden ventrikel.

Eindelijk komen er naar de substantia grisea centralis diëncephali nog talrijke vezel-banen uit het rhinenceplialon en zenden daarheen chemische prikkels uit de buitenwereld, evengoed als die streek chemische prikkels uit het eigen lichaam ontvangt.

Wat er in de substantia grisea centralis precies gebeurt, weten wij slechts in ruwe omtrekken, maar door de studie van de ziekten der hypopliyse en door den experimenteelen arbeid in de streek van het tuber cinereum, hebben voortreffelijke onderzoekers eenig licht op het functioneeren er van geworpen.

Wij zoeken daarin een gedeelte van het zenuwstelsel, waarin de meest levenswichtige verschijnselen geregeld worden. Zooals wij uiteengezet hebben, wordt in haar de wijdte der bloedvaten geregeld, de verdeeling der warmteproductie ondernomen, de uitgifte of terughouding van zouten beheerd, de werking van bepaalde endocrine klieren (hypophysis, geslachts-klieren) geleid, en de respiratie in hoogste instantie geremd of versneld. Zoodra deze streek der substantia grisea centralis beleedigd wordt, valt het proefdier in slaap.

Wat er echter in deze streek gebeuren moge, het wordt aan den thalamus van het diëncephalon en verder aan de schors overgedragen.

De eerste en minst belangrijke verbinding dezer streek wordt door vezels uit haar lateralen wand met de mediale vlakte van den hypothalamus, dus met het achtereinde van den thalamus en met het mesencephalon gevormd.

Er bestaat dus mogelijkheid om deze streek in verband te brengen met het groote middelpunt der instellings-reflexen, waaruit de lichaamshouding wordt opgebouwd.

Daarmee komen we tot een tweede elementaire functie van het diëncephalon .

Stellig hangt de voorbereiding tot de vorming van de voorstelling eener bewuste Ikheid voor een groot deel af van de wijze, waarop de stofwisseling van het individu geregeld is. De stofwisselingsprocessen zijn de oudste, die tot stand komen en de eerste, die door het individu worden waargenomen. Dan komt echter als een noodzakelijke hulp, het door octavus en proprioreceptieve reflexen ontworpen geheel der instellings-reflexen, waaruit de lichaamshouding wordt geboren. Eerst wanneer de stofwisseling is geregeld, om het leven voort te zetten en te onderhouden, en dus een regelmatig leven is geordend, kan daarbij ook de instelling mogelijk worden.

Zijn de instellings-reflexen met de stofwisselings-regulatie verbonden, dan draagt de aftasting der eigen lichaamsoppervlakte met behulp van huiden retina-impulsen er het hare toe bij, om de voorbereiding tot de voorstelling van de persoonlijkheid verder op te bouwen.

Naast de mogelijkheid tot de voorbereiding van het geven van een plaatsmerk aan hetgeen ons de gnostische impulsen hebben gebracht, wordt in het achterste deel van het diëncephalon een geheel voorbereid, waaraan ook de reguleerende zenuwstelsels voor de stofwisseling deelnemen. Deze voorberei-

Sluiten