Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, waar bij vrouwen tengevolge van de groote emoties gedurende den oorlog en een minder goede voeding amenorrhoe optrad.

Ofschoon van den invloed van het zenuwstelsel op de menstruatie nog slechts weinig bekend is, is het zeker dat een aantal gevallen van amenorrhoe door nerveuzen invloed ontstaan kunnen. Zoo is het bekend, dat bij vrouwen, die op het punt staan te gaan menstrueeren of bij wie de bloeding zelfs reeds begonnen is, de bloeding tengevolge van een trauma of van een psychischen schok, weg kan blijven of op kan houden. Evenzeer is de amenorrhoe van vrouwen, die hopen zwanger te zijn, of van meisjes, die dit vreezen, een bekend verschijnsel.

In al de opgesomde gevallen is amenorrhoe slechts een symptoom bij andere ziekten, dat zelf bijna nooit behandeld zal behoeven te worden.

Er zijn echter een aantal vrouwen en meisjes, die overigens volkomen gezond zijn, doch die op een leeftijd, waarop dit reeds lang had behooren te geschieden, nog steeds niet menstrueeren — primaire amenorrhoe — of bij wie, zonder eenige bekende reden, de eerst min of meer normaal optredende menstruatie geheel wegblijft — secundaire amenorrhoe. Dit vooral zijn de gevallen van amenorrhoe, waarbij de vrouwen, gebukt onder een gevoel van vrouwebjke onvolwaardigheid, den arts komen raadplegen. En het zijn vooral deze gevallen, waarmee wij ons hier hebben bezig te houden, omdat zij zeer vaak een gevolg zijn van hormonale stoornissen.

Yoor het optreden der normale menstruatie is het, zooals hier boven uiteen gezet is, noodzakebjk, dat onder invloed van het follikelrijpingshormoon uit de voorkwab van de hypophyse een follikel in den eierstok tot een blaasje van de Graaf uitgroeit, barst en dat onder invloed van het luteiniseeringshormoon uit de voorkwab een corpus luteum gevormd wordt. Indien het bij de ovulatie uitgestooten eitje niet bevrucht wordt ontaardt het gele lichaam en de vorming van het follikelhormoon houdt op, waarna het

Sluiten