Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een behandeling met sistomensine. Dit is een uit ovaria bereid lipoid, waaraan Seitz, Wintz en Fingerhut, die het echter oorspronkelijk niet uit den geheelen eierstok, maar alleen uit corpora lutea bereid en clinisch onderzocht hebben, een specifieke werking op de bloeding toeschreven. Ofschoon in dit praeparaat corpus luteumhormoon met de gebruikelijke test-methoden niet is aan te toonen, — in 50 cc. sistomensine komt 1 K. E. corpus luteum hormoon voor — hebben talrijke ervaringen geleerd, dat het inderdaad in vele gevallen een uitstekend middel is tot vermindering van een te groot bloedverhes; of men de behandeling met dit middel echter als hormonale therapie mag beschouwen is op zijn minst genomen twijfelachtig.

Een regeling van de menstruatie bij de polymenorrhoe door orgaan- en hormoonpraeparaten is, ofschoon de hormonale aard der stoornis vast staat, nog niet wel mogehjk. Evenals dit bij de amenorrhoe het geval is, zal wellicht ook hier een toenemen van onze kennis omtrent de quantitatieve hormonale verhoudingen tijdens den normalen cyclus ook voor de behandeling der polymenorrhoe grootere mogelijkheden brengen. Een geruimen tijd voortgezette behandeling met gedroogde eierstokspraeparaten, b.v. 3 d.d. 2 tabletten ovarnon, heeft empirisch bewezen hier soms van nut te kunnen zijn. Wat de behandeling der metropathia haemorrhagica betreft, hier wordt soms door de curettage al een zoodanig trauma uitgeoefend, dat de follikel in den eierstok barst en de normale cyclus weer in gang komt, zoodat de curettage, die voor diagnostische doeleinden verricht moest worden dan tevens therapeutisch van nut is geweest. Meestal echter is dit niet het geval, maar treedt er na korteren of langeren tijd een recidief op en in deze gevallen, waar de patienten meestal vrouwen zijn, bij wie spoedig de menopauze zal intreden, is castratie door middel van Röntgenstralen het veel gebruikte en afdoende middel, om een weer-optreden der bloedingen te voorkomen. Nu wij echter een juist inzicht gekregen hebben in de hormonale stoornissen, die oorzaak der shjmvlies-

Sluiten