Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitstooting van een mola relatief vaak een chorionepithelioom ontstaat. Een voortgezet onderzoek van de urine gedurende langeren tijd na de geboorte van een mola geeft dus de mogelijkheid zeer vroegtijdig gewaarschuwd te worden voor het optreden van deze gevaarlij ke complicatie. Is de reactie na het uitstooten van de mola negatief geworden en wordt zij daarna weer positief, dan moet men, tenminste wanneer een nieuwe zwangerschap kan worden uitgesloten, het bestaan van een chorionepithelioom met groote waarschijnlijkheid aannemen. Hetzelfde geldt voor de controle na operatie of bestraling van een chorionepithelioom ; bij een spoedig negatief worden van de reactie behoeft geen vrees te bestaan voor het optreden van recidieven. Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat niet alleen bij chorionepithelioom, dat in aansluiting aan een zwangerschap bij de vrouw ontstaat, deze groote hoeveelheden gonadotroop hormoon in de urine worden aangetroffen, doch dat ditzelfde het geval is bij de chorionepitheliomen, die in den testikel en extra-genitaal bij een man kunnen voorkomen.

Habitueele abortus en habitueele vroeggeboorte

De tallooze oorzaken, die tot de ontijdige uitstooting van het jonge ei leiden, worden al van oudsher verdeeld in ziekten van het ei en in ziekten van de moeder. Onder deze laatste, die op haar beurt weer van zeer verschillenden aard zijn, zijn stoornissen in de junctie van het corpus luteum in den laatsten tijd meer en meer op den voorgrond getreden. Sedert de onderzoekingen, die L. Fraenkel in het begin dezer eeuw bij het konijn deed, weten wij, dat voor de instandhouding van een zwangerschap gedurende de eerste dagen na de innesteling van het bevruchte ei in de baarmoeder de aanwezigheid van een goed functioneerend corpus luteum noodig is. Worden bij een konijn de corpora lutea in den eersten tijd der zwangerschap verwijderd, dan

Sluiten