Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

extract tijdens de baring bij de vrouw, zijn er in de pharmacologische en verloskundige literatuur ontelbare mededeelingen verschenen, die zich met dit onderwerp bezig houden. De strijd tusschen de voor- en tegenstanders van het gebruik van dit extract in de verloskunde is met een hevigheid gevoerd, zooals slechts zelden bij meeningsverschillen op wetenschappelijk gebied gebruikelijk is; absolute tegenstanders van het gebruik van dit door hen bij uitstek gevaarlijk geachte middel stonden tegenover enthousiaste voorstanders, die luidkeels verkondigden, dat nu de tang wel op den rommelzolder geborgen kon worden. Hoewel deze strijd nog niet geheel beslecht is, is hij toch aanmerkelijk geluwd en het hormoon uit de achterkwab der hypophyse is, dank zij de algemeene aanvaarding van zeer bepaalde aanwijzingen vóór en van niet minder scherp omschreven indicaties tegen zijn gebruik en dank zij de algemeen ingevoerde internationale standaardiseering der verschillende in den handel gebrachte praeparaten, een weeën-versterkend middel gebleken, dat weinig verloskundigen meer zouden willen missen.

Voor een volledig overzicht van het nut en de gevaren van het gebruik van het achterkwab hormoon moet verwezen worden naar de leer- en handboeken der verloskunde (in het handboek van Halban-Seitz wijdt Guggisberg b.v. er een artikel van 25 bladzijden aan). Volledigheidshalve worden hier de aanwijzingen en tegenaanwijzingen voor het gebruik van dit hormoon vermeld.

Tijdens de zwangerschap is het achterkwab-hormoon herhaaldelijk gebruikt om te pogen de baring in gang te brengen, echter meestal zonder succes. Het schijnt, dat de baarmoeder eerst gesensibiliseerd moet zijn voor de inwerking van dit hormoon — waarschijnlijk door het gaan ontbreken van een, de weeën remmend, hormoon bij het ouder worden der placenta; misschien is dit met het corpus luteum hormoon identiek of nauw verwant. Het lukt dan ook meestal niet op deze wijze een abortus of een partus praematurus op te wekken. Hoe verder de zwangerschap gevorderd

Sluiten