Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is uit een extract van den thymus en van de achterkwab der hypophyse, thymophysine genaamd, dat nooit tetanus uteri of weeënstorm verwekken zou en dat dientengevolge ook in het ontsluitingstijdperk aangewend zou kunnen worden. Het is echter gebleken, dat de werking van thymophysine geen andere is, dan die van een verdund achterkwabhormoon, zoodat het even ongeschikt is als dit laatste om in de aanbevolen hoeveelheid tijdens het ontsluitingstijdperk gebruikt te worden.

Wanneer de ontsluiting eenmaal volkomen geworden is, tijdens het uitdrijvingstijdperJc, kan het achterkwabhormoon zijn goede diensten bewijzen, indien de weeën te zwak zijn om den schedel geboren te doen worden. Doch ook dan moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn, wil men gevrijwaard zijn voor onaangename gevolgen:

a. de ontsluiting moet zoover gevorderd zijn, dat een eventueel noodig geworden tangextractie zonder gevaar mogelijk is (dat is dus bij een eerstbarende volkomen en bij meerbarenden nagenoeg volkomen ontsluiting).

b. de schedel moet geheel of grootendeels in het bekken zijn ingedaald.

c. de spildraai moet volbracht zijn.

d. de bekkenuitgang moet zoo wijd zijn, dat de spontane geboorte mogelijk is.

e. de weeënzwakte mag niet veroorzaakt zijn door een verhoogden tonus van de baarmoederspier, die door het extract uit de achterkwab slechts vermeerderd zou worden.

ƒ. de harttonen van het kind moeten goed zijn.

Wanneer aan deze indicaties voldaan is, kan een intramusculaire inspuiting van 3 a 5 V. E. van het extract uit de achterkwab, welke inspuiting zoo noodig nog eens herhaald kan worden, menige tangverlossing voorkomen. Het extract, dat onder verschillende namen in den handel gebracht wordt (pituitrine, pituglandol, pituisan, piton) oefent niet alleen een werking op de gladde spieren uit, maar bovendien heeft het een den bloeddruk verhoogende en de diurese remmende werking. Men heeft in den laatsten

Sluiten