Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monale samenwerking teweeggebracht, voor vele vrouwen met nog ernstiger bezwaren gepaard gaat. Niet alle vrouwen, die in den geslachtsrijpen leeftijd gecastreerd moeten worden, ondervinden deze behandeling als een last. De toestand van talrijke patiënten wordt zoo verbeterd door het verdwijnen der ziekelijke verschijnselen na de operatie, dat het zelfs schijnen kan, of de verwijdering der eierstokken alleen maar goed gedaan heeft. In andere gevallen echter heeft castratie zulke ernstige gevolgen, dat de moderne \iouwenarts, geleerd door vele droeve ervaringen uit vroeger jaren, hoe langer hoe moeilijker overgaat tot het volledige verwijderen dezer voor het welbevinden der vrouw zoo gewichtige organen. Hetzelfde geldt voor de vernietiging van het follikelapparaat in den eierstok met behulp van Eöntgen- of radiumstralen; ook voor deze behandeling worden de vele tegenaan wij zingen zorgvuldiger overwogen dan tot voor eenigen tijd bij vele radiotherapeuten gebruikelijk was en in het algemeen worden slechts die vrouwen aan een castratie-bestraling onderworpen, bij wie de natuurlijke menopauze toch binnen korten tijd zou zijn ingetreden.

De bezwaren, die de vrouwen na een chirurgische of röntgenologische castratie ondervinden, zijn dezelfde als die, welke in de natuurlijke menopauze optreden; alleen komen zij, door de plotselinge stoornis, die in de samenwerking der endocrine organen ontstaat, dikwijls in heviger mate tot uiting dan bij de geleidelijke aanpassing, die in het physiologische climacterium mogelijk is.

"V oor de behandeling gelden eveneens dezelfde overwegingen, als voor de behandeling der normale menopauzeklachten; een eventueel in te stellen hormonale behandeling zal natuurlijk des te intensiever moeten zijn.

Amsterdam dr> j ^ Wijsenbeek

Sluiten