Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3e tot 6e jaar) kunnen reeds snor en baard aanwezig zijn en wenkbrauwen, oksels, regio pubica, armen en beenen vertoonen duidelijke meer of min borstelige beharing; in een deel der gevallen vindt men zelfs het geheele lichaam bedekt met lange, meestal zachte haren (hypertrichosis). Het hoofdhaar wordt soms bijzonder lang, soms valt het daarentegen uit. In het gelaat ziet men nu en dan een aantal comedonen, vaak met acne. Het type van den haargroei klopt in den regel met het geslacht van den patiënt; het kan echter ook de kenmerken van het andere geslacht vertoonen, wat uitsluitend bij vrouwen en meisjes nogal eens wordt waargenomen.

De ontwikkeling van intellect en psyche komt bij de pubertas praecox ongeveer overeen met den werkelijken leeftijd; dit vormt een hoogst onaangename tegenstelling met de speciaal bij jongens soms sterk ontwikkelde libido sexualis. Deze regel is niet zonder uitzonderingen; in enkele ziektegeschiedenissen wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de kinderen vroegrijp waren, andere patiënten worden loom en traag van begrip genoemd. Bij meisjes kan het karakter jongensachtige trekken krijgen.

Vele van deze kinderen sterven vroeg, omdat een kwaadaardig gezwel ten grondslag ligt aan de afwijking, en van de anderen is slechts zelden de verdere levensloop vermeld. Er zijn enkele mededeelingen van patiënten, wier geheele leven als t ware in een versneld tempo werd doorloopen, b.v. van een meisje, dat op het 2e jaar de periode kreeg, in het 8e jaar zwanger werd en in het 25e jaar als een oude vrouw stierf.

Soms houdt de versnelde groei na eenigen tijd op, zoodat de lichamelijke ontwikkeling weer met den leeftijd overeenkomt. Dit komt zoowel bij jongens als bij meisjes voor en in zulke gevallen vindt men vaak geen bepaalde orgaanafwijking als oorzaak. Bij deze zoogenaamd primaire of constitutioneele vroegrijpheid zijn de levenskansen vrijwel normaal.

Sluiten