Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den leeftijd ver vooruit, soms niet. Overeenkomstige verschijnselen zijn bij epiphysaire gezwellen bij meisjes niet met zekerheid bekend.

De samenhang tusschen de groeistoornissen en de gezwellen der epiphyse is nog zeer onduidelijk. Bij volwassenen en bij kinderen leiden deze soms tot vetzucht, maar wellicht speelt hierbij een door den groeienden tumor op de hypophyse uitgeoefende druk een rol. Vóór de puberteit komt het slechts in een deel van de gevallen tot pubertas praecoxenwel uitsluitend bij jongens (vooral jonge jongens), en men krijgt den indruk, dat de kans te grooter is, naarmate minder van de epiphyse is overgebleven.

De aard van den tumor is niet beslissend, want wel is waar zijn het vaak teratomen, maar ook andere nieuwvormingen kunnen de oorzaak zijn. Bovendien komen teratomen en andere gezwellen voor bij jongens zonder pubertas praecox; dan is steeds een deel van de epiphyse bewaard gebleven. Dit brengt ons tot de meening, dat met de vernietiging van het parenchym van het orgaan een zekere regeling van den groei van het lichaam en van de testes wegvalt. De uitslag van proeven, waarin na wegneming der pijnappelklier bij mannelijke dieren een echte pubertas praecox werd gezien, is hiermede in goede overeenstemming; andere proeven, waarin dit niet het geval was en die, waarin b.v. na langdurige toediening van het orgaan ditzelfde resultaat werd bereikt, zijn ermee in strijd. In het algemeen kan men zeggen, dat de gegevens der experimenteele physiologie onderling zoo sterk uiteenloopen, dat het moeilijk is er zekere gevolgtrekkingen uit te maken. Zij zullen trouwens wel mede beheerscht worden door den toestand en de functie van andere organen met interne secretie.

De resultaten der therapie (operatie, bestraling, orgaanpraeparaten) zijn bedroevend.

3. Bijnier

Een derde orgaan, dat genoemd moet worden, is de

Sluiten