Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieren een zekere mate van polycythaemie bezorgt), het beenmerg tot inactiviteit brengen. Laat men namelijk een dergelijk dier vervolgens een bloedverlies ondergaan, dan verloopt de regeneratie opmerkelijk langzaam. Men zou hieruit kunnen afleiden, dat de anaemische toestand op zichzelf een prikkel vormt voor den aanmaak van nieuwe erythrocyten, terwijl, wanneer het normale aantal cellen eenmaal bereikt is, het beenmerg automatisch wordt geremd. Het juiste mechanisme van een dergelijk proces blijft bij ons echter voorloopig nog duister.

Ben analogon vinden wij in de physiologie der witte bloedlichaampjes. De witte bloedlichaampjes zijn rijk aan kernen, dus ook aan kernsubstantie. Wanneer er veel witte bloedlichaampjes te gronde gaan, komt er dus in het lichaam veel nucleinezuur vrij. Nu zijn juist nucleinezuur en zijn afbraakproducten stoffen, welke sterk de leucocytose opwekken. Ook hierin zou men dus een voorbeeld van een zoogenaamde zelfregeling kunnen zien, al wil dit nog geenszins zeggen, dat hiermede een hormonaal proces aangetoond zou zijn.

Zoo blijkt de physiologie betrekkelijk weinig aanknoopingspunten voor een beinvloeding van de samenstelling van het bloed door het endocrine stelsel te kunnen verschaffen. Is de klinische observatie hiertoe wellicht in staat ? Yoor zoover het de leucocytose betreft werd deze vraag hierboven reeds ontkennend beantwoord. Daarnaast kennen wij in de kliniek toestanden van leucoponie. In het algemeen kan men zeggen, dat verschillende aandoeningen der klieren met inwendige secretie nog al eens met leucopenie gepaard gaan. Leucopenie nemen wij vrij vaak waar bij patiënten, lijdende aan de ziekte van Basedow, aan myxoedeem en aan de ziekte van Addison. Meestal zijn de waarden daarbij niet bijzonder laag; zij komen zelden lager dan 3.000 witte bloedlichaampjes per ml3. Tevens bestaat er dan meestal een relatieve lymphocytose, sommige schrijvers maken gewag van een lichte eosinophilie. Er bestaat dus zonder twijfel eenige be-

Sluiten