Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

multiparae), van de vrouwen tijdens het climacterium en van een reeks van myoomlijderessen, berust, zooals wij thans weten, op een combinatie van deels bij vroegere gelegenheden geleden bloedverlies en onvoldoende regeneratie, waarbij nu eens de ééne factor, dan weer de andere overweegt. Meestal bestaat bij dergelijke patiënten achylia gastrica; ijzer vormt het souvereine geneesmiddel voor de anaemie. De veranderingen in het witte bloedbeeld zijn hierbij weinig specifiek; meestal bestaat wat leucopenie met relatieve lymphocytose, doch dit is geenszins constant. Tri het algemeen kan men zeggen, dat deze vormen van anaemie zoowel wat genese, als wat de verschijnselen en de therapie betreft, groote verwantschap hebben met wat wij tegenwoordig noemen de zg. essentieele of idiopathische hypochrome anaemie (chlorosis tarda volgens ïsolen), zelfs in zekeren zin geleidelijk daarin overgaan. SToch bij deze ziekte, noch bij andere aandoeningen van het (vrouwelijk en mannelijk) genitaalapparaat zijn aanwijzingen te vinden om een invloed der geslachtshormonen op het beenmerg aan te nemen. Dat de thans vrijwel verdwenen chlorose der jonge meisjes waarschijnlijk evenmin op endocrine stoornissen berust, zullen wij straks nader bespreken.

In het gebied van deze beschouwingen ligt ook de vraag naar de mogelijkheid van een Jiormonalen invloed van de milt op de bloedbereidende organen. Ben opvallend verschijnsel in de kliniek vormt allereerst de leucopenie, welke men kan waarnemen bij tal van ziekten, welke met miltzwelling gepaard gaan (febris typhoidea, malaria, kalaazar, levercirrhose). Yaak komt bij deze ziekten tevens anaemie voor. Men kent zelfs als klinisch syndroom een toestand, welke weliswaar onder verschillende namen in de literatuur bekend is, doch desalniettemin zonder twijfel door een miltaandoening moet worden veroorzaakt. De één spreekt hier van anaemia splenica, de ander van hypersplenie, weer een ander van het „syndroom van BantiBij dergelijke patiënten bestaat een miltver-

ii 8

Sluiten