Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exstirpatie ook de weerstand van de rat tegen inoculatie met experimenteel carcinoom sterk verminderd is. Of dit samenhangt met het feit, dat in de milt bij algemeene metastaseering van tumoren zoo weinig metastasen worden waargenomen, mag voorloopig slechts als mogelijkheid worden geopperd. Ondertusschen heeft Fichera reeds op dergelijke gronden de behandeling van carcinomen met behulp van miltextracten aangevat. Tot nu toe heeft men niet den indruk alsof hiermede resultaten voor de praktische therapie zijn te bereiken.

Tot nu toe bespraken wij den invloed der klieren met inwendige afscheiding op het bloed. Wij kunnen ons tenslotte omgekeerd afvragen, of er bij aandoeningen der bloedbereidende organen ook stoornissen in het endocrine systeem ontstaan. Dit is in het algemeen slechts in beperkte mate het geval. Menstruatiestoornissen komen weliswaar bij anaemische patiënten vaak voor, doch hier speelt waarschijnlijk een niet-specifieke beschadiging van het geslachtelijke endocrine apparaat een rol. Gelijk bekend, heeft ÏTaegeli onder anderen op grond van deze menstruatiestoornissen gemeend, dat de echte juveniele chlorose op een verstoring in het hormonale evenwicht zou berusten. Ook het feit, dat de ziekte zoo goed als altijd bij vrouwen voorkwam op den overgang tusschen puberteit en volwassen leeftijd, scheen in deze richting te wijzen. Daarbij was het bloedverlies tijdens de menses niet zoo groot, dat daardoor alleen de anaemie verklaard kon worden. Tegen de opvatting van Naegeli zijn vele bezwaren aan te voeren. Het is niet goed te begrijpen, hoe door eenvoudigen toevoer van ijzer de ziekte op zoo vlotte wijze is te genezen, indien de oorzaak in een stoornis der inwendige afscheiding zou zijn gelegen. Ook de merkwaardige verdwijning van de aandoening in den loop der jaren is door deze aanname niet te verklaren, zoodat voor de juveniele chlorose, evenals voor de chlorosis tarda, de deficiëntie theorie steeds meer aan waarschijnlijkheid wint. Het is hier niet de plaats, hierover nader uit te wijden; in elk geval be-

Sluiten