Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbeeld van een interne secretie heeft aangegeven! De moderne hormoonleer doet dit niet meer.

Doch indien de lever dan niet als klier met inwendige afscheiding voor den bloedaanmaak moet worden beschouwd, is dit dan wellicht de maag? Op grond van het werk van Castle kan men ook dit eigenlijk niet beweren. Immers, de maag schijnt niet zooals een klier met inwendige secretie dit doet, zijn product in de bloedbaan af te geven; de intrinsic factor wordt immers met de andere bestanddeelen van het maagsap in de maagholte gesecerneerd. Bovendien is deze intrinsic factor alleen onwerkzaam en heeft extrinsic factor uit het voedsel noodig, om het physiologisch belangrijke product te leveren. Slechts Morris, Schiff en Sherman hebben in een aantal publicaties getracht te bewijzen, dat maagsap alléén, mits ingespoten, de bloedvorming bij pernicieuze anaemie tot stand kan brengen. Het valt niet binnen het bereik van deze beschouwing uitvoerig op het werk van Morris c.s., die zelfs aan dit maaghormon reeds een naam n.1. addisine heeft gegeven, in te gaan. Echter is op het werk van deze onderzoekers, o.a. door Minot, Wilkinson, Fouts en Zerfas een dusdanige critiek geoefend, dat wij vooralsnog aan de opvattingen van Castle omtrent de samenwerking van intrinsic en extrinsic factor dienen vast te houden. Op grond daarvan kan men dus noch de lever, noch de maag op het oogenblik als organen met inwendige afscheiding voor de bloedaanmaak kenmerken.

Het spreekt vanzelf, dat deze theoretische beschouwingen aan de groote waarde der lever- resp. maagtherapie voor de praktijk niets afdoen. Men heeft zelfs getracht nog andere indicaties voor deze therapie te vinden. Yoor zoover men getracht heeft in het gebied der overige bloedziekten met leverbehandeling eenig effect te bereiken, is dit niet met veel succes bekroond. Weliswaar heeft men den indruk, dat de essentiëele Jiypochrome anaemie (veelal identiek met Nolen's chlorosis tarda, door Jac. de Jong in het hoofdstuk secundaire anaemie van den

Sluiten