Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(gewoonlijk leverfactor of p.a. factor genoemd) een macrocytaire anaemie ontstaat.

In de eerste plaats schijnt geitenmelk arm aan extrinsic factor te zijn, zoodat kinderen, welke gedurende langen tijd met geitenmelk gevoed worden, op den duur aan hyperehrome anaemie gaan lijden. Deze anaemie reageert niet op ijzer, doch zeer gunstig op de toediening van lever. Ook in het geval van een zuigeling, welke als kind van een moeder, lijdende aan een zg. hyperehrome anaemie der zwangerschap, geboren werd, namen wij een macrocytaire anaemie waar, welke niet op ijzer, doch prompt op lever verbeterde. Het spreekt vanzelf, dat men dergelijke jeugdige individuen ook minder leverpraeparaten behoeft te geven. Om den dag hebben wij bij dezen zuigeling 2 tot 1 c.c. gewone pernaemon ingespoten. *)

De pernicieuze anaemie der zwangerschap ontstaat waarschijnlijk, doordat het kind de moeder van een belangrijke hoeveelheid van haar p.a.factor berooft. Bovendien hebben Castle en zijn medewerkers argumenten aangevoerd voor de opvatting, dat bij vrouwen, lijdende aan deze hyperehrome vorm van zwangerschapsanaemie, de intrinsic factor tijdelijk uit het maagsap verdwijnt. Ook deze anaemie reageert op de toediening van leverinjecties, waarvan wij ons in een eigen geval (de moeder van bovengenoemden zuigeling) konden overtuigen. Slechts viel het ons op, dat wij zeer groote hoeveelheden lever moesten inspuiten, alvorens resultaten merkbaar waren; blijkbaar moesten wij een groot deficit aan deze stof van moeder en kind aanvullen, alvorens de erythropoëse op gang kon komen.

Maar ook andere oorzaken voeren tot toestanden van de deficiëntie van p.a.factor, welke daardoor een indicatie voor de levertherapie vormen. Na maagoperaties verdwijnt

1) Dit geval, dat tot velerlei interessante beschouwingen aanleiding gaf, is door Professor Snapper in de Vergadering der Geneeskundige Kring te Amsterdam gedemonstreerd.

Sluiten