Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

darmfunctie met zich medebrengt. Zeer gelukkig mogen wij ons dus achten in de lever een middel gevonden te hebben, dat in staat is dit funeste beloop tot staan te brengen. Dan dient men echter niet tevreden te zijn wanneer het bloed op een normaal peil is gebracht; de vetdiarrhoe zelve vormt evenzeer een indicatie voor de toediening van leverpraeparaten. Intensieve behandeling is in staat, mits systematisch doorgevoerd, alle verschijnselen, ook de vetdiarrhoe, tot verdwijning te brengen. Slechts is het menigmaal (vooral bij de gevallen van niet-tropische spruw) noodzakelijk, om zéér groote doses leverpraeparaten te geven. Het is daarom een voordeel, dat wij thans naast de praeparaten, die wij per os kunnen toedienen en aan welker doseering door het opnamevermogen van den patiënt een grens is gesteld, beschikken over geconcentreerde inspuitbare praeparaten. Men moet dan ook niet schromen om in gevallen van ernstige spruw gedurende eenigen tijd tot tweemaal daags 2 c.c. pernaemon forte in te spuiten. In de lichtere gevallen komt men met minder uit.

In onze streken komt anaemie door de aanwezigheid van dibotriocephalus lotus niet voor. Het heeft daarom alleen theoretisch belang hier te vermelden, dat ook deze anaemie, al blijft de worm in situ, door leverbehandeling tot verdwijnen te brengen is; zij keert na het staken der behandeling weder terug, zoolang de parasiet niet is afgedreven. Men vermoedt, dat wij hier te doen hebben met een affiniteit van den p.a. factor voor dezen worm, waardoor deze het lichaam de mogelijkheid ontneemt den factor uit het darmkanaal te resorbeeren.

Tot nu toe bespraken wij >de indicaties van de levertherapie die hetzij door defecte voeding, hetzij door stoornissen in het maagdarmkanaal werden veroorzaakt. Men kan in het algemeen zeggen, dat bij chronische ziektetoestanden van het maagdarmkanaal, waarbij de rèsorptie lijdt en waarbij bovendien vaak éénzijdige dieeten gebruikt worden, de mogelijkheid van een gebrek aan p.a. factor aanwezig is. Ook al uit zich dit niet in een manifeste

Sluiten