Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ungley heeft gemeend de behandeling der gecombineerde strengziekte der pernicieuze anaemie met grooter succes te kunnen uitvoeren door toediening van hersenen, dan van lever. Ons ontbreekt hieromtrent eigen ervaring, doch in de literatuur heeft zijn stem geen weerklank gevonden. Kort geleden schreef deze auteur, dat de gecombineerde strengziekte in het bijzonder op het praeparaat campolon zeer gunstig zou reageeren, beter dan op toediening van welk ander praeparaat ook. Deze bewering kunnen wij op grond van onze eigen ervaring niet bevestigen.

Bij vetdiarrhoe, bij levercirrhose, kortom bij alle voorwaardelijke deficientie-toestanden, kunnen naast anaemie, ook gecombineerde strengziekten voorkomen. Ook dan heeft de levertherapie een onmiskenbaar gunstigen invloed op de neurologische verschijnselen. Of strengziekten van anderen oorsprong eveneens door toediening van groote doses lever te verbeteren zijn, moet voorloopig, bij gebrek aan voldoende ervaring, in het midden worden gelaten; in voorkomende gevallen verdient een proef zeer zeker aanbeveling.

Zooals bekend, heeft men bij de behandeling der essentiëele hypochrome anaemie geen orgaanpraeparaten noodig, doch komt men met ferrum reductum viei: tot zijn doel. Yan belang is hierbij tevens groote hoeveelheden zoutzuur te geven, eventueel met pepsine. Ook dit zou men desnoods als orgaantherapie kunnen opvatten, daar immers beide bestanddeelen uit het maagsap der lijderessen aan dezen vorm van bloedarmoede vaak ontbreken. Verdere toelichting behoeft dit niet. Wel heeft men sinds onheugelijke tijden getracht door toediening van Moed of uit bloed bereide praeparaten de bleekzucht te bestrijden. In het algemeen heeft de empirie over deze behandeling een weinig gunstig oordeel geveld. Aan sommige praeparaten kan men een zekeren toniseerenden invloed of verbetering van den eetlust niet ontzeggen; bij goede controle blijkt het haemoglobinegehalte van de anaemische patiënten na toevoer van dergelijke praeparaten echter steeds weinig te stijgen. Carnot meende geruimen tijd geleden

Sluiten