Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFWIJKINGEN DER PSYCHE EN ENDOCRINE STOORNISSEN

I. Algemeen gedeelte

De invloed van endocrine juncties op den psychischen toestand van den mensch is zonder eenigen twijfel oneindig veel grooter dan ons in bijzonderheden bekend is. Ten aanzien van ziekelijke afwijkingen der psyche — psychoses in den ruimsten zin — kan hetzelfde worden gezegd van stoornissen in deze functies.

Deze kunnen zich het geheele leven door doen gelden: van het fetale tijdperk af tot in den hoogsten ouderdom.

De endocrine functie localiseert zich pas in den loop der ontwikkeling in de organen met inwendige afscheiding; eer deze tot anatomische en functioneele zelfstandigheid zijn gekomen, wordt een met hun werkzaamheid vergelijkbare arbeid verricht door nog niet waarneembaargespecificeerde bouwelementen van den groeienden fetus. De nauwkeurige kennis omtrent de wijze, waarop hierdoor invloed wordt uitgeoefend op den bouw van het individu (inzonderheid op dien van het centrale zenuwstelsel), hoe deze invloed plaatselijk en functioneel verdeeld is, ontbreekt ons. Het is niet onwaarschijnlijk, dat vroegfetale aanlegfouten en ontwikkelingsremmingen der hersenen, waarvan de verklaring door mechanische oorzaken naar onze meening moeilijk te aanvaarden is en waaraan een grondslag van doorstane ontsteking niet te herkennen is, verband houden met een gestoorde endocrine oerfunctie. De hersenmisvormingen van verschillenden aard en in verschillenden graad, die hiervan het gevolg zijn, zijn zoo elementair, dat haar dragers niet of ternauwernood levensvatbaar zijn bij de geboorte.

Het is — bij de bestaande onzekerheid omtrent tijdperk,

Sluiten