Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich voordoen: 1. een apathische vorm met somnolentie, waarbij zich krampen kunnen voegen, en die langs een komateusen toestand soms tot den dood voert; 2. een depressieve vorm, die door intercurrente opwindingstoestanden kan worden doorbroken; 3. een hallucinatorische vorm, waarin doorgaans waandenkbeelden worden geproduceerd. Bij al deze psychische beelden, ook bij den depressieven vorm, blijft altijd een zekere affectloosheid (apathie) bestaan. Ook hier moet men rekening houden met de mogelijkheid, dat een endogene psychose te voorschijn wordt gebracht door de hypofunctie der thyreoidea.

De therapie bestaat in het toedienen van schildMierpraeparaten, die inderdaad dikwijls hun werking niet missen.

Kretinisme is een vorm van idiotie, die bij aangeboren ontbreken of gebrekkigheid van de schildklierfunctie gezien wordt. Een typisch onderscheid, ten aanzien der intelligentiedefecten, van andere vormen van idiotie, vindt men niet; waandenkbeelden van persecutorischen aard, soms ook hallucinaties kunnen voorkomen. Bij het sporadische kretinisme ontbreekt de schildklier geheel of zoo goed als geheel; het endemische kretinisme komt alleen in kroplanden voor. Een parallel tusschen de diepte der idiotie of imbecilliteit en de — elders in dit werk beschreven — lichamehjke gebreken bestaat niet. Of alleen het thyreoidgebrek den ganschen toestand verklaart, is zeer twijfelachtig! Toediening van scMldMierpraeparaten kan ten aanzien van de somatische gebreken bij kinderen veel nut doen; de intelligentie wordt er tenauwernood door beïnvloed. Het endemische kretinisme luistert beter naar de medicatie dan het sporadische.

C. Ilypoparathyreoidisme (Tetanie). De moeilijkheid in het beoordeelen der hierbij voorkomende psychische stoornissen (die stellig uiterst zeldzaam zijn) ligt in de omstandigheid, dat zij voor een deel zijn waargenomen na schildklieroperaties, waarbij de bij schildklieren waren

Sluiten