Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier soms. Dit alles schijnt wel te bewijzen, dat zoowel hersenaandoeningen — door tumoren in het bijzonder — als elders gelocaliseerde endocrine afwijkingen de zoogenaamd hypophysaire psychische afwijkingen meestal — of altijd — compliceeren of misschien teweegbrengen.

E. Suprarenale afwijkingen (Morbus Addison) zijn als oorzaak van lichte psychische stoornissen welbekend. Naast de elders reeds beschreven algemeene snelle vermoeibaarheid is vooral ook de spoedige psychische uitputting van belang. Emotioneele zwakte, dikwijls neiging tot depressie, soms overgevoeligheid der zintuigen en hallucinatorische verschijnselen ziet men in de tweede plaats. Pas tegen het einde schijnen specifiek exogene symptomen zich voor te doen: opwindingstoestanden, angstige deliria en verwardheid. Het is in verreweg de meeste gevallen bezwaarlijk, deze symptomen in causaal verband te brengen met een gestoorde bijnier-functie alléén. Immers men heeft gewoonlijk te maken met tuberculose of carcinoom, die zich tot dit orgaan niet beperkt, zoodat de algemeene verschijnselen dezer het geheele organisme aantastende ziekten niet buiten beschouwing mogen blijven. Bovendien spreken functiestoornissen van het geheele endocrinon een woord, om niet te gewagen van psychogene factoren, die in ieder geval moeten worden gewogen. Een therapie is niet bekend; wellicht is van cortine iets te verwachten.

F. Ziekten der geslachtsMieren veroorzaken bij man noch vrouw psychoses. Wel zijn aan de genitale functie een heirleger van psychogene ziekteverschijnselen gebonden, welker behandeling hier geen plaats kan vinden. Tot voor weinig jaren hield men bovendien het voorkomen van psychoses op grond van menstruatie, zwangerschap, partus, puerperium, lactatie voor vaststaand. Zeer zeker beteekende dit een enorme overschatting. De tijdens deze gebeurtenissen voorkomende ziekten zijn öf door de

Sluiten