Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betwijfeld, hoezeer ook hier een direct verband moeilijk is aan te wijzen. Maar de hypochondrische, sterk gedeprimeerde, paranoïsche, geëxalteerde toestanden gedurende de periode zijn stellig endogeen. Welke der aannemelijke hormonale invloeden dan als aanleiding gevende factor fungeert, is onbekend. Amenorrhoe begeleidt alle mogelijke psychoses, waarvan het vaststaat, dat zij er niet door worden veroorzaakt, evenmin als encephalitis of sclerose en plaques bij welke evenzeer tijden van amenorrhoe voorkomen. Centraal-nerveuse invloeden zijn hier in het spel; de spontane terugkeer der menses is dikwijls een prognostisch gunstig teeken, evenals de gewichtsvermeerdering bij melancholie.

ïfa groote gynaecologische operaties ontstaan vaker psychoses dan na andere; en zij zijn niet uitsluitend psychogeen. Welke elementen uit de door zulk een operatie veroorzaakte wijziging in de lichaamshuishouding somtijds tot het psychotisch worden meewerken, is onbekend. Voor een hormonale therapie zijn voorloopig niet voldoende aanknoopingspunten aanwezig.

Yan mannelijke castraten of eunuchoiden zijn geen specifieke psychoses bekend; wel zijn deze lieden dikwijls zeer gevoelig en fantastisch, angstig en eigenzinnig en eenigszins infantiel in hun houding en gedrag; ook zijn epileptische aanvallen bij hen beschreven. Wat hiervan op rekening van het testis-verlies komt, wat op de wijziging in het overige endocrinon, is niet nauwkeurig bekend.

Uit het medegedeelde volgt, dat een hormonale therapie der met genitale verschijnselen in verband gebrachte psychoses (op welke wijze dit verband dan ook gedacht moge worden) weinig zekerheid geeft, maar naar al het voorgaande kan een proef loonen. In het tweede gedeelte zal hieromtrent nog het een en ander moeten worden gezegd.

G. Diabetes is in haar verhouding tot psychoses daardoor moeiüjker te waardeeren, omdat zij — tegelijk met psychische afwijkingen — in het bijzonder bij oudere

Sluiten