Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd worden, dat de functie der lciemlclieren van beslissende beteekenis moet zijn voor het tot stand komen van een afwijkende sexueele constitutie, die speciaal voor de ontwikkeling der paranoïde psychoses van beteekenis geacht moet worden. Het is immers bekend, dat een groot gedeelte der paranoïde waanvormingen een sexueelen inhoud heeft en veelal op stoornissen van de sexueele ontwikkeling terug is te brengen, al zal hierbij het psychosexueele moment veelal in beteekenis boven het biologische moment uitgaan. Volgens Freud, die wij hier volledigheidshalve citeeren, zou elke paranoia op een verkapte homosexualiteit berusten, daar zij beschouwd moet worden als de onbewuste afweer tegen homosexueele strevingen.

Tot zooverre over de rol, die het endocrine systeem verondersteld mag worden te spelen bij de vorming van den bodem, waarop zich eens in een latere periode de psychose zal ontwikkelen. Doch er is meer. Het is een overbekend feit, dat ook het uitbreken der psychoses in vele gevallen plaats vindt in een levensphase, waarin belangrijke veranderingen in het endocrine systeem zich voltrekken. Het is immers waar, dat speciaal in de puberteit, in de graviditeit en meer nog in het puerperium en vooral ook in het climacterium vele z.g. endogene psychoses voor het eerst tot uiting komen of wel recidiveeren. In mindere mate kan ook de menstruatie een dergelijken activeerenden invloed uitoefenen. Het ligt voor de hand om een causaal verband tusschen de endocrine evenwichtsstoornissen in de genoemde periodes en het optreden der psychotische verschijnselen aan te nemen. Van welken aard dit verband is, ontsnapt ons echter. Hoogstens mag men vermoeden, dat de genoemde endocrine veranderingen, de toxische verschijnselen in de hand werken, die bij verschillende endogene psychoses en met name de schizophrenie vooral in de laatste jaren vermoed worden. Of er speciale, van de endogene psychoses te scheiden puberteits- en climacterische psychoses voorkomen, blijft nog een strijdpunt. In elk geval zijn zij wel als zeer zeldzaam

Sluiten