Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beschouwen. Uit den aard der zaak hebben wij dan ook zeer weinig vasten grond onder de voeten, wanneer wij in de bedoelde levensphases (puberteit, graviditeit, puerperium, climacterium) een aanwezige psychose met hormonale middelen willen gaan bestrijden. Dat niettemin vele pogingen in deze richting worden aangewend kan gereedelijk verklaard worden uit de therapeutische machteloosheid, waarin wij ons ten opzichte der meeste endogene psychoses helaas nog bevinden. Dat een verder zoeken en pogen, gezien de betrekkelijke onschadelijkheid der orgaantherapie, echter alleszins gewettigd is, zal wel niemand willen ontkennen, en er zijn ook reeds eenige gunstige ervaringen bij melancholie en psychoses tijdens het senium bereikt, terwijl in den allerlaatsten tijd successen bij schizophrenie met insuline werden medegedeeld (Sakel).

Zijn wij dus slechts vaag georiënteerd over de rol, die het endocrine systeem speelt bij het tot stand komen van den bodem, waarop de psychose zich ontwikkelt en het bepalen van het tijdstip, waarop de psychose zich manifesteert, beter zijn wij ingelicht over de verschillende endocrine stoornissen, die zich in den loop der endogene psychosen kunnen voordoen. Voorop zij gesteld, dat deze stoornissen naar alle waarschijnlijkheid slechts van secundairen aard zijn, al kunnen zij dan ook in zekere gevallen het klinische beeld een bepaalde kleur geven. Allereerst valt op te merken, dat zoowel bij de schizophrenie als bij de depressie's herhaaldelijk amenorrhoe in psychotische phases optreedt. Het is echter uiterst zelden, dat de amenorrhoe in die gevallen aan het uitbreken der psychose voorafgaat. Het is verder bekend, dat bij dezelfde psychoses een verlaagde en zelfs opgeheven libido herhaaldelijk voorkomt, alsook andere verschijnselen zich kunnen voordoen, die op een directe stoornis der kiemklieren wijzen, terwijl ook anatomisch herhaaldelijk afwijkingen aan testes en ovaria zijn vastgesteld. Schildklierstoornissen zijn speciaal bij de manisch-depressieve psychose niet zeldzaam (zoowel

Sluiten