Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER DE BETEEKENIS DER ENDOCRINE KLIEREN VOOR HET ONTSTAAN EN DE BEHANDELING VAN DERMATOSEN

De ontwikkeling der endocrinologie is uiteraard voor de kennis der dermatosen van groot belang geweest. Er komen veranderingen van de huid voor, die het gevolg zijn van stoornissen in de functie van bepaalde endocrine klieren of daarmee gepaard gaan en die ons goed bekend zijn. De afwijkingen, die ontstaan door veranderde of weggevallen functie der schildklieren, der bijnieren en der geslachtsklieren, hetzij direct hetzij indirect, komen het eerst in aanmerking. Intusschen, de betrekkelijk goed bekende ziekten, die in dit kader passen, met name het myxoedeem, de ziekte van Addison, die van Basedow, de dystrophia adiposo-genitalis (die met hypopituarisme in verband gebracht wordt) zijn elders reeds beschreven, evenals de pubertas praecox, de verschijnselen bij tumoren van de bijnieren en die, welke met zekerheid gepaard gaan met ontbrekende of verminderde functie der geslachtsklieren. Daarover uit te weiden mag derhalve overbodig heeten en zou ook slechts zeer gedeeltelijk op mijn weg liggen. Zoodoende blijft er slechts een groep dermatosen over, die in bedoeld opzicht onze aandacht weliswaar ten volle waard zijn, maar waarbij wij goed doen aan een nadere bespreking de mededeeling te laten voorafgaan, dat het resultaat van die belangstelling, c.q. onderzoek, zoowel in theoretisch opzicht (aangaande de aetiologie en de pathogenese) als in praktisch opzicht (betreffende de therapie) nu nog zeer gering te heeten heeft. Niettemin, of juist daarom, is de literatuur zeer uitgebreid, doch de stof is in haar geheel chaotisch en zonder geordenden, geregelden samenhang. Wie zich voor II 15

Sluiten