Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men operatieve verkleining van de schildklier te overwegen en, in de eerste plaats, locale behandeling, nl. verwarming; lang voortgezet. Men heeft na operatie gunstig effect beschreven (o.a. Keining); maar O'Leary nam recidief en Pillsbury en Stokes namen verergering na operatie waar. Natuurlijk is zoomin hier als elders het laatste woord over therapie en pathogenese gesproken.

Stappen wij thans van dit interressante ziektebeeld af om over te gaan tot een aandoening, die met de vorige m. i. nauw verwant is en die ongetwijfeld op inwerking van koude berust (bij daarvoor gevoelige personen), de erythrocyanosis (symmetricum) crurum puellarum, zoo genoemd omdat deze „koude beenen" het meest bij jonge meisjes voorkomen. Bij de harde zwelling, die hierbij ontstaat wordt histologiseh geen slijm gevonden. Bij enkele gevallen, die wij met diathermie behandelden op grond van de koude huid en de gunstige ervaring bij het atypische myxoedeem verkregen, zagen wij belangrijke verbetering. Bedrust heeft gewoonlijk weinig effect evenmin als de toepassing van endocrine praeparaten. Wel heeft men ook hier het recht om ter verklaring van het ziektebeeld z.g. inwendige factoren aan te nemen, zooals vaatlabiliteit of een constitutie-anomalie; ook een endocrine stoornis zou zeker beteekenis kunnen hebben; dergelijke pogingen om de oorzaak der overgevoeligheid voor koude, die men wel aannemen moet (omdat lang niet allen, die zich aan koude blootstellen, b.v. door ondoelmatige kleeding, zooals korte rokken, dunne kousen, erythrocyanosis krijgen) te localiseeren, hebben zeker recht van bestaan. Maar men heeft niets gevonden, dat op endocrine stoornis wees. Wel heeft deze of gene (o. a. Thibierge) vergrooting van de schildklier waargenomen, maar hierbij kan dan slechts toevallige coincidentie in het spel zijn; althans Mendes da Costa en anderen vonden geen redenen om invloed der glandula thyreoidea aan te nemen, terwijl ook omtrent de andere endocrine klieren niets gebleken is.

Over een derden vorm van hard oedeem, die door

Sluiten