Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen zeggen, wanneer wij er slechts meer over wisten. Van de hoofdfunctie, die der productie van hormonen is ons ook in de andere levensperioden weinig bekend. Opgaven betreffende de quantiteit der productie, voor zoover deze nog bestaan, dient men met de grootste voorzichtigheid te beschouwen. (Er wordt verwezen naar hetgeen hierover in de inleiding is gezegd).

1. Veranderingen der geslachtsklieren

Deze zijn het langst bekend. Ieder weet, dat bij vrouwen op bepaalden leeftijd het vermogen om te concipieeren ophoudt, bij mannen de potentie afneemt en dat bij beide geslachten een functioneele verandering speciaal wat betreft de sexualiteit intreedt.

a. Ovarium.

De involutieveranderingen bij den mensch heeft Waldeyer reeds voor 65 jaar zeer uitvoerig beschreven. Het essentieele is de voortschrijdende verkleining der ovaria, wanneer men afziet van de veel voorkomende vergrooting door de vorming van cysten, die echter steeds van pathologischen aard is.

Het kleiner worden berust op het verdwijnen der follikels; de laag, waarin deze waren ingebed, de zona parenchymatosa, blijkt bij lengte-doorsnede door de versche ovaria tot een geel-wit gekleurde laag te zijn geworden, die afsteekt van de roodachtige zona vascularis. Reeds 3 è. 4 jaren na het ophouden van de menses ontbreken de follikels in de ovaria; de corpora albicantia kunnen lang bewaard blijven. Interessant is, dat daarentegen het z. g. kiemepitheel nog regelmatig bij oude vrouwen zelfs van 75 jaar, microscopisch is aan te toonen. Dat vandaar nog buisvormige uitstulpingen in het daaronderliggende weefsel worden aangetroffen, behoort tot de zeldzaamheden. Eieren worden daarin niet meer gevonden. Weliswaar heeft men soms bij complicaties door gelijktijdig carcinoom van het ovarium, resp. van de portio, een vorming van oereieren en primair-follikels waargenomen.

Het volledige ontbreken van eieren en follikels bij de oude vrouw vormt een opmerkelijk verschil met de tot dus verre onderzochte ovaria van oude zoogdieren. Dit

Sluiten