Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitwendige secretie karakteristieke histologische ge gevens kennen, ontbreken ons deze op het oogenblik nog wat betreft de productie van bet mannelijke bormoon. Wij kunnen in ieder geval nog geen morphologische verschillen aangeven, waardoor testes met veel, weinig of ontbrekende inwendige secretie zicb zouden onderscheiden.

Een bijzondere rol voor de voortbrenging van het mannehjke hormoon heeft Steinach aan de tusschencellen toegeschreven. Bij den grooten strijd, die tusschen voor- en tegenstanders over de beteekenis van dit orgaan is ontbrand, moet men onwillekeurig denken aan de beschrijving van Heiena's optreden in 2de deel Faust: „bewundert vielund viel gescholten". Nadat het „schelden tegen de opvatting van Steinach langen tijd den voorrang had en het aanzien van de tusschencellen zeer was gedaald, is dit in de laatste jaren door een reeks waarnemingen weer aanmerkelijk gestegen. Ook in ons laboratorium hebben onderzoekingen over de tusschencellen, die zich gedurende de puberteit ontwikkelen (vandaar de naam „puberteitskiier") de beteekenis hiervan voor de 'productie van het mannelijke hormoon sterk in aanzien doen rijzen. In ieder geval geldt dit voor de rat en het ligt voor de hand, dat men met eenige voorzichtigheid deze ervaringen op de menschen mag toepassen. Intusschen kunnen wij uit de ons op het oogenblik ten dienste staande histologische gegevens slechts met groote reserve conclusies trekken betreffende de physiologische functies.

Stieve bericht over de testes van een 68 en een 74 jarigen man, waar histologisch geen verschillen waren te vinden. De 68 jarige had sinds 10 jaren geen geslachtelijk verkeer meer uitgeoefend, de krasse 74 jarige echter had dit tot kort voor zijn dood, die als gevolg van een beroerte intrad, nog wekelijks eenige malen gedaan.

Hormoonbepalingen leeren ons voorloopig ook nog heel weinig omtrent de geslachtelijke functies.

De tot nu toe verstrekte gegevens, ook wanneer zij door critische zoekers zijn meegedeeld, moet men toch nog met groote voorzichtighei beschouwen en zij vereischen nog een grondige controle. De opgave b. v. van

Sluiten