Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resultaten na toediening van menformon bij arthritis dejormans er toe, om het eventueele verband, dat tusschen deze ziekte of andere gewrichtsaandoeningen en de veranderde (verminderde) functie van de geslachtsklieren bestaat, op te sporen. Intusschen moet men, ook zoolang dit verband nog niet duidelijk is, met de menformon-therapie doorgaan en trachten de nu nog schaarsche, gunstige resultaten, zooveel mogelijk aan te vullen. Lichtwitz heeft volgens een mondelinge mededeeling bij een patiënt met een, volgens verschillende methoden zonder resultaat behandelde, arthritis deformans, die practisch bijna onbeweeglijk te bed lag, met 10 subcutane inspuitingen van 5000 E menformon een dusdanige verbetering bereikt, dat de patiënt weer rond kon loopen. Hier zij ook op successen gewezen, welke Kuipers hier te lande kon boeken bij rheumatoïde arthritis met inspuitingen van 50.000 E dimenformon 1 maal per dag gedurende eenige maanden.

De huid en wat daartoe gerekend wordt, behoort tot die organen, die meestal bij oude menschen duidelijke veranderingen vertoonen. Of dit in vergelijking van andere organen quantitatieve verschillen zijn, is trouwens onzeker, omdat veranderingen van andere organen morphologisch vaak eerst na den dood, indien ,,überhaupt", worden vastgesteld. Bij de huid en wat daartoe behoort, haren, nagels etc. is evenwel één blik voldoende om de veranderingen waar te nemen, zij zijn het zelfs, die in hoofdzaak het karakteristieke beeld van den ouderdom doen ontstaan.

Jadassohn spreekt met recht van ,,de seniele degeneratie van de huid", die den mensch tot grijsaard stempelt. Ofschoon reeds een reeks morphologische veranderingen bekend zijn, willen wij hierop niet verder ingaan, aangezien zij voor ons onderwerp van minder belang zijn en

zooals reeds door Prof. Carol in het door hem bewerkte

hoofdstuk werd gezegd — men hier meer met vermoedens dan met feiten te doen heeft. De droogheid van de huid, de neiging tot schilfering, de vermindering van de elasticiteit, de grauwe tint, ook de depigmenteering doen voor een deel

Sluiten