Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hypertensie, Arteriosclerose. Deze worden door velen als een ziekte van den ouderdom beschouwd. In het begin van dit hoofdstuk herinnerde ik immers reeds aan het gezegde: „de mensch is zoo oud als zijn vaten", waardoor de waarschijnlijkheid van een vast verband tusschen ouder doms- en vaatveranderingen wordt uitgedrukt. Daartegenover staat de opvatting, dat arteriosclerose eigenlijk slechts de voortzetting is in versterkte mate van een proces, datreeds bij de geboorte begint. Dit werd in eenvoorafgaandhoofdstuk door Coll.Borst uiteengezet. Leest men dit artikelzorgvuldig door, dan is het niet noodig nog nader op dit onderwerp in te gaan. Dat het meerendeel der menschen, wanneer zij een zekeren leeftijd hebben bereikt, aan hart- en vaatziekten lijden en daaraan ten slotte vaak te gronde gaan, is zeker. Het zou dus van groot belang zijn, wanneer het mocht gelukken, zij het ook slechts in een gedeelte der gevallen, een samenhang met het endocrine systeem te ontdekken, waarbij de mogelijkheid eener therapie eerder gegeven is dan bij andere orgaansystemen. Bij het groote gebrek aan kennis op dit gebied, komt het mij voor, dat wellicht grootere vorderingen zouden worden gemaakt, wanneer men algemeener overtuigd was van het belang dezer vragen en de onderzoekingen aan oude dieren konden worden uitgebreid en zoo mogelijk ondersteund.

Misschien zou dit beter zijn, dan dat men met te groot enthousiasme ingrijpende operaties^ voorstelt, zooals sommige Amerikanen doen, die volledige verwijdering van de thyreoidea bij angina pectoris aanbevelen. In het reeds vroeger genoemde moderne Engelsche boek ,,01d Age" wordt deze operatie als „bemoedigend" aangeduid. Coll. Borst heeft deze in het geheel niet genoemd, omdat hij ze nog niet rijp voor bespreking hield. Ik doe het slechts daarom, opdat men niet, nadat ten tweede male het verband met endocrine organen wordt aangeroerd, aan een lapsus denke.

Tot de vaatziekten, die in den ouderdom toenemen, kan men ook nog het ouderdomsgangraen, de Raynaudsche ziekte en wellicht ook de ulcera cruris rekenen. Bij de

Sluiten