Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gezegd — zoo weinig nauwkeurig beschreven, dat ze den twijfelaar niet overtuigen kunnen, wel wekken zij den indruk, dat er toch zeker wel „iets van aan" is. Het geloof hieraan wordt nog versterkt, wanneer men kennis neemt van de vele exact beschreven proefnemingen bij dieren van andere schrijvers. Wij kunnen hierop niet verder ingaan.

Yoronoff geeft op,slechts dan van een,,succes" te spreken, wanneer 3 jaar na den ingreep de „gunstige verandering" nog stand houdt. Intusschen laat deze definitie misschien wel iets te wenschen over. Een statistiek van 1930 loopt over 426 door hem geopereerde gevallen, waaronder 64 op hoogen leeftijd van 70—85 jaar en 236 op jongeren leeftijd van 55—70 jaar, terwijl de rest zich over andere gevallen, geopereerd wegens verschillende indicaties, verdeelt. \ an de eerste 64 oude menschen, waarbij zich als symptomen van den ouderdom de gewone verschijnselen, algemeene lichaamszwakte en impotentie voordeden, vertoonden 16 na 4 tot 6 jaar nog een duidelijk verbetering tegenover den toestand vóór de operatie, 31 na 3 tot 4 jaar, terwijl 17 op geen noemenswaardige of langdurende verbetering konden bogen. Dus bij 74% een positief resultaat! Bij de tweede groep van 236 vroegtijdig verouderde mannen met afneming van lichamelijke en geestelijke arbeidskracht en verzwakking van de geslachtsfunctie kon in 146 gevallen na 5—6 jaar nog een gunstige invloed van de operatie worden geconstateerd en in 67 gevallen nog na 3—4 jaar, dus 90 % positieve resultaten. Van de gevallen dezer groep, die aanvankelijk gunstig reageerden, maar waarbij geen blijvend resultaat werd bereikt, werd bij 39 een tweede transplantatie verricht en hiervan blijven weer 36 (92 %) meer dan 3 jaar, daarvan 21 meer dan 5 jaar in een gunstigen toestand.

Een reeks van schrijvers stelt vertrouwen in de onderzoekingen van Voronoff, een ander gedeelte staat er afwijzend tegenover. Dit zijn echter chirurgen, die slechts over 4 of nog minder eigen gevallen beschikken.

Sluiten