Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ervaringen na onderbinding zoowel van de ductus deferentes als van de vele gangen tusschen testes en epididymis, (2de operatie volgens Steinach), betreffende reactiveering van dieren, zijn grootendeels gunstig. Men heeft het meest met ratten gewerkt. Maar ook bij andere zoogdieren, b.v. gemzen, katten, vooral ook bij vooraf goed geobserveerde honden, werd vaak een niet te loochenen resultaat bereikt. Dit wordt ook door besliste tegenstanders van de andere steinach'sehe ideeën, b.v. door Stieve, erkend.

Een bijzonder kenmerk is, dat een verbetering in den algemeenen toestand zich slechts langzamerhand ontwikkelt, hoewel zij soms ook reeds na een week bemerkbaar wordt, dat aan den anderen kant echter vaak na een zeker aantal maanden, meestal binnen het halve jaar, de toestand weer ongunstiger wordt.

Een opvallend en objectief goed waar te nemen verschijnsel is een verhooging van den eetlust met veelvuldige maar niet regelmatig voorkomende gewichtstoeneming bij honden. Zoo nam Wilhelm b.v. een gewichtsvermeerdering van 15 Kg. in 7 maanden waar. De tot dus verre bij dieren verrichte stofwisselingsonderzoekingen zijn te weinig talrijk om conclusies daaruit te trekken. Onmiskenbaar is een invloed op de huid, vooral wat betreft de dikte en glans van de vacht, een sterkeren turgor en grootere vetafzetting. Over een nieuw-vorming van tanden wordt bij katten (Kustria) bericht. Over de meermalen beweerde verbetering van troebeling van de oog-media (hoornvlies, ouderdomsstaar) zijn de meeningen nog verdeeld. De geslachtsdrift wordt volgens vele schrijvers na een verschillend langen tijd (|—6 maanden) in vele gevallen verhoogd of keert terug, in andere gevallen blijven dergelijke veranderingen uit. De verbeteringen houden zelden langer dan eenige maanden stand.

De niet-klinische veranderingen moet ik wel stilzwijgend voorbijgaan, ofschoon zij wetenschappelijk zeker niet minder interessant zijn, b.v. de z.g. protoplasmahysteresis van Ruzicka, de morphologische veranderingen in het bijzonder aan de voorhoorncellen, waargenomen door Wilhelm en vooral de ten deele zeer nauwkeurig beschreven veranderingen aan testes en secundaire geslachtsorganen.

Xu echter het belangrijkste: de ervaringen bij menschen. Hier geldt nog in verhoogde mate, wat boven bij de transplantaties is gezegd, dat wij beschikken over weinig kritische, objectieve of statistisch verwerkte mededeelingen, maar, dat men zich toch den indruk niet ontveinzen kan, dat deze onderzoekingen recht van bestaan hebben en ernstig dienen te worden voortgezet. Ook al zijn reeds honderde gevallen in de literatuur beschreven, toch kan men nog geen afdoend oordeel vellen. De meeste onderbindingen hebben betrekking op mannen, die men nog

Sluiten