Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen grijsaards kan noemen en die zich toch bevinden in een toestand van praeseniliteit. Daar men bij deze over het algemeen te doen heeft met bezwaren, die niet gemakkelijk te preciseeren zijn, blijft het oordeel van den arts altijd subjectief, ook al geeft hij zich nog zooveel moeite om objectief te zijn. Uit medisch oogpunt zijn natuurlijk deze z.g. „subjectieve" bezwaren van den zieke niet van minder belang, daar zij den betrokkene vaak meer tot patiënt d. w. z. „lijdende" maken, dan objectief waarneembare symptomen dit doen. Het is daarom zeker niet juist ze te negeeren en een overwegende beteekenis toe te kennen aan de objectieve veranderingen in bloeddruk, stofwisseling of haargroei, hoe belangrijk deze ook zijn.

Als objectieve veranderingen worden toeneming van het gewicht en van de dynamometrisch te meten spierkracht als ook een grootere elasticiteit in houding en gang beschreven. Nauwgezette stofwisselingsonderzoekingen zijn, zoover mij bekend, sedert die van Loewy en H. Zondek voor 14 jaar, niet meer verricht en deze hadden ook slechts betrekking op 4 gevallen. V an deze was slechts bij éen maand na de operatie een lichte verhooging waar te nemen. Over een daling van den bloeddruk wordt meermalen bericht, doch deze schijnt ook niet van langen duur te zijn. Hetzelfde geldt voor een vermindering van de polsfrequentie, die ook meermalen is waargenomen. Verder worden veranderingen van de huid herhaaldelijk vermeld, die zoowel objectief als subjectief belangrijk zijn, b.v. verhooging van den turgor, verbetering van de doorbloeding en den vochtigheidstoestand, toeneming van het vetkussen, sterkere haargroei (wel in hoofdzaak vanlanugo-

haren), vermindering van het pigment. Het kan ook zijn, dat

deze veranderingen geheel uitblijven, terwijl toch de personen zich belangrijk beter gevoelen. Ook een toeneming van het accomodatievermogen en een vermindering van den ouderdomsstaar vindt men beschreven. Toch, ofschoon dit objectief gemakkelijk aan te toonen waarnemingen zijn,

Sluiten