Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbreken ook hier nauwkeurige beschrijvingen. Van een invloed op de secundaire geslachtsorganen, vooral op de prostata, hebben wij reeds kort gesproken en het nut van den ingreep bij de prostata-hypertrophie aangeduid. Daar een groot gedeelte van de mannen op leeftijd meer of minder aan bezwaren van den kant van de prostata lijden, wordt vaak de intredende verbetering van den algemeenen toestand na de onderbinding, ook in die gevallen, waarin de operatie op grond van andere bezwaren werd verricht, uitsluitend toegeschreven aan verbetering van het — veronderstelde — prostata-lijden. Dit is zeker niet juist.

Een versterking van de sexueele functie wordt vaak aangetroffen; deze kan echter ook geheel uitblijven, wat dan als een mislukking van de operatie beschouwd wordt. Dit komt in 1/3—1/4 van alle gevallen voor. Voor de geslachtsdrift, maar ook voor alle andere verschijnselen geldt, dat een verbetering vaak eerst na weken, soms ook eerst na maanden intreedt, om dan ook eerst weer na maanden of ook na 3 of meer jaren te verdwijnen.

Als z.g. subjectieve veranderingen worden bij een groot aantal gevallen aangegeven: verbetering van den eetlust, betere slaap, grootere werklust en werkkracht, zoowel in geestelijk als lichamelijk opzicht, vermindering, resp. geheel verdwijnen van duizeligheid en hoofdpijnen. In het feit, dat er geruime tijd verloopt tusschen operatie en intredende beterschap, heeft men een bewijs meenen te zien, dat men hier te doen heeft met een reëel succes en niet „slechts" met „subjectieve en schijnbare" beterschap.

Samenvattend kan men wel zeggen: de onschuldigheid van de operatieve onderbindingen, vooral de bij goede techniek meer aan te bevelen z.g. 2de STEiNACH'sehe operatie, mag voor den arts aanleiding zijn, om deze aan te raden, des te meer, daar de eerst besproken transplantatie om niet-medische redenen op groote bezwaren stuit. In ieder geval dient de patiënt voor en na de onderbinding zoo nauwkeurig mogelijk te worden geobserveerd. Het schijnt mij geheel ongerijmd de operatie daarom af te raden,

Sluiten