Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannetjes is dus een zwangerschapsreactie denkbaar. Echter geeft een testikel vergeleken met een ovarium veel minder sprekende veranderingen te zien, zoodat men zijn toevlucht moet nemen tot de grootte-toename van onder den invloed van mannelijk hormoon groeiende secundaire geslachtsorganen; Brouha en Simmonet hebben een zwangerschapsreactie gegrondvest op de bekende gewichtstoename van de zaadblazen van jonge mannelijke ratten. Een overwegend nadeel is echter de lange duur die hierbij wordt vereischt (1—2 weken) zoodat deze methode weinig ingang gevonden heeft.

Yoor het uitvoeren van al de genoemde reacties is het van belang, dat de urine versch ter onderzoek komt, daar het gonadotroop hormoon tamelijk labiel is; verder zou morgenurine te verkiezen zijn. Men zende dus honderd ccm versche morgenurine met een druppel tricresol per expresse bestelling naar de plaats van onderzoek.

Gezweldiagnostielt, in het bijzonder bij mannen.

Behalve van het voorkomen van gonadotrope hormonen in de urine wordt ook van dat in het bloedsemm gebruik gemaakt voor diagnostische doeleinden. Dit schijnt niet zoozeer voor 't herkennen van zwangerschap als wel voor het vaststellen van chorionepithelioom van belang te zijn; zoodat aanbevolen wordt na een mola herhaald serumonderzoek volgens Aschheim en Zondek te verrichten. Geleidelijke toename, resp. positieve reactie met 18- of meervoudig verdund serum gelden als bewijzend voor de aanwezigheid van een boosaardige woekering.

Een verhoogde uitscheiding van gonadotroop hormoon in de urine kan ook bij mannen voorkomen en diagnostische beteekenis hebben.

De urine van gezonde mannen bevat zeer weinig, in het algemeen minder dan 50 z. g. muizeneenheden follikelrijpingshormoon per liter. Natuurlijk kan men een zoo laag gehalte niet aantoonen door de urine als zoodanig,

Sluiten