Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER ORGAAN EN HORMOONPREPARATEN J)

(Met een Alfabetisch Register) I. ALGEMEEN GEDEELTE

Reeds in den titel van dit boek werd uitgedrukt en in de inleiding nog eens nader uiteengezet, dat de ziekten in de voorafgaande hoofdstukken hoofdzakelijk werden beschouwd vanuit het standpunt, in hoeverre zij door orgaanof hormoontherapie gunstig zijn te beïnvloeden. Men vindt deze preparaten dan ook, overal in den tekst verspreid, genoemd.

Dat hun werking volkomen afhangt van de hoeveelheden werkzame stof, die men met zulke preparaten toedient, is theoretisch natuurhjk voor eiken medicus van zelf sprekend, maar wordt heel vaak in de praktijk over het hoofd gezien. Men bepaalt zich tot het voorschrift: zóó en zóóveel tabletten, druppels, kubieke centimeters enz. zonder zich in de meeste gevallen er rekenschap van te geven, of van dergelijke doses wel iets te verwachten is en of men niet slechts waardeloozen ballast toedient. Ook bekommert men er zich veelal niet om, welke toedieningswijze de voorkeur verdient, öf oraal öf parenteraal, en vergewist zich niet, of b.v. bij orale toediening de werkzame stof gesteld al, dat deze aanwezig is — ook op voldoende wijze kan worden geresorbeerd. Juist op het gebied van orgaan- en hormoonpreparaten spelen deze kwesties een groote rol.

Het scheen ons dus juist, de hoofdzakelijk voorkomende geneesmiddelen nog eens in een overzicht samen te vatten, en wel in den vorm van een repertorium, een soort uit-

) Bij het samenstellen van dit hoofdstuk heb ik herhaaldelijk gebruik gemaakt ja zelfs door gedeelten woordelijk af te schrijven — van een onlangs op hetzelfde gebied door mij geschreven artikel in het bekende Vademecum van Pinkhof en van der Wielen.

Sluiten