Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(yi yJ onbekend is. Bovendien is onbekend, hoeveel "v an elk bestanddeel afzonderlijk, dus X2 tot xn, aanwezig is.

Daartegenover staat het (ideale) hormoonpreparaat, be"v attende eén of meer bekende stoffen (hormonen) in bekende hoeveelheid, wat dus door de volgende eenvoudige uitdrukking is weer te geven:

Hormoonpreparaat = a.H., resp. = a.H.j + b.H2 ,

waarbij H, Hj enz. de bekende stoffen, a, b, enz. de bekende hoeveelheden zijn. In de meeste gevallen wordt de hoeveelheid, v oor zoover het hormoon nog niet chemisch zuiver bereid is, niet in gewichtseenheden, maar in biologische eenheden aangegeven. Slechts wanneer de hoeveelheid in getallen opgegeven wordt, mag een hormoonpreparaat als geijkt gelden. Zeer vele hormoonpreparaten zijn op het oogenblik nog van het „ideaal" verwijderd, omdat het daarin aanwezige hormoon (resp. de hormonen) niet in alle opzichten bekende stoffen zijn.

Eerst in den laatsten tijd streeft men ernaar, een der vele onbekende stoffen in het orgaanpreparaat door bekende te vervangen (zie later), b.v. bij ovariumpreparaten.

Tusschen orgaanpreparaten en hormoonpreparaten staan extracten; zij bevatten over het algemeen minder stoffen dan de eerste, dus ook minder onbekenden, maar hun samenstelling is daardoor nog geenszins nader bekend gew 01 den; er bestaat dus nog een principieel verschil tusschen deze en hormoonpreparaten.

I it het bovengemelde kan men afleiden, dat meestal voor een gelijkmatige samenstelling van een orgaanpreparaat of extract de naam van den producent slechts dan een garantie is, indien hem werkelijk een voldoend en gelijkmatig uitgangsmateriaal ter beschikking staat. De arts, die met een preparaat van een bepaalde fabriek in hem bekende doses eenigszins gunstige resultaten heeft bereikt, doet het beste, zonder grondige redenen niet tot het gebruik van een ander preparaat over te gaan.

^ ij zullen uit het groote aantal der onder vele namen "v ooikomende preparaten slechts een Mein aantal noemen

11 20

Sluiten