Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maagdelijke caviae wordt als ijking van hypophysis posterior-poeders resp. -extracten gebruikt; 1 (internat.) zgn. Voegtlin-eenJieid (V.E.) geeft een werkzaamheid op den uterus, die overeenkomt met de werking van \ mg van het extract van het zgn. standaardpoeder. Dit wordt verkregen door drogen met aceton van geheel versche runderhypophysen en wel zoo, dat 1 g droog poeder gelijk is aan 6.4 g versche hypophyse.

De bloeddruk neemt, speciaal na intraveneuze injectie, langzaam en gedurende langen tijd (eenige minuten) toe. De toeneming bij den gezonden mensch na intramusculaire inspuiting, waarbij uitgesproken uteruswerking optreedt, is over het algemeen niet van beteekenis. Groote doses verminderen aantal en grootte der hartslagen. De scheiding van het op den bloeddruk werkende principe (vasopressine) van de op den uterus werkzame stof (oxytocine-hypophamine) is gelukt en preparaten met uitsluitende werking op den uterus, resp. de bloedvaten worden reeds practisch gebruikt, hoewel deze scheiding niet van groote beteekenis schijnt te zijn.

Zeer belangrijk is het anti-diuretische effect, dat tamelijk lang verborgen bleef, omdat het bij een genarcotiseerd dier niet tot stand komt, in tegendeel, hierbij is het omgekeerde het geval en treedt een vermeerderde diurese op. De meeste schrijvers nemen aan, dat de anti-diuretisch werkzame stof identiek is met, althans op het oogenblik niet te scheiden is van, de vasopressorische.

Momenteel worden de hypophyse-achterkwab-extracten het meest in de verloskunde gebruikt bij weeënzwakte, althans in het uitdrijvingstijdperk, ook wel bij die gevallen, waar men den afloop van de geboorte wenscht te bespoedigen. De weeën komen meestal na een dosis van 3 E., ook van 5—10 E., binnen3 minuten,zonder dat tetanus optreedt. De dosis kan na | uur worden herhaald.

Bij mechanische geboortebelemmering, evenals als bij hart- en vaatstoornissen, is voorzichtigheid geboden! Ook bij nageboorte-bloedingen worden de hypophyse-extracten

Sluiten