Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Angina pectoris, 55 jarige man, sedert 2 jaren ziek, afwisselend sterke klachten. Behandeld 4 weken lang met preparaat Y, eiken derden dag 20 dr., zonder resultaat; 3 weken eiken derden dag 0.5 c.c. van praeparaat Z intramusculair, sedert 4 weken geen aanvallen meer. Enz. enz.

Zou men niet sneller vooruit kunnen komen, wanneer men gedurende eenige jaren zulke formulieren1) verzamelde, zelfs wanneer daaraan bezwaren zijn verbonden, die juist ons experimentatoren, die aan gelijkmatig materiaal bij hun proeven de grootste waarde hechten, het duidelijkste voor oogen staan? Maar niettegenstaande de aan een dergelijke statistiek klevende bezwaren, zou er althans een begin kunnen worden gemaakt, om de vele belangrijke dagelijksche waarnemingen van den arts uit de algemeene practijk, die anders verloren gaan, te verzamelen, waardoor waardevolle aanwijzingen op dit gebied zouden kunnen worden verkregen. Misschien zou men in Nederland het voorbeeld kunnen geven, dat niet slechts de universiteitsklinieken of de groote ziekenhuizen, maar ook de practiseerende arts zijn medewerking verleent, om de nog zeer onvolledige therapie op het gewichtige, maar nog weinig bewerkte, gebied der endocrine stoornissen in betere banen te leiden. Geschiedt dit, dan zal de tweede druk van dit boek op meer vragen kunnen antwoorden dan nu het geval is, dank zij vele, misschien niet met name genoemde, medewerkers.

') Deze formulieren zouden natuurlijk zoo moeten worden opgesteld, dat zonder groote moeite een reeks regelmatig terugkeerende vragen ■— trots alle individueele verschillen — beantwoord kunnen worden. De organisatie zou in details nog verder moeten worden uitgewerkt, zoodat voor een bepaald gebied bepaalde formulieren ter beschikking konden worden gesteld, die naar behoefte kunnen worden uitgebreid. Schrijver zou zich gaarne met deze organisatie belasten.

Amsterdam

Prof. Dr. E. Laqueur

Sluiten