Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE

O \ T l E E ï) K I \ 1) E,

OF

LEER VAN DE SCHEIKUNDIGE Ei\ MORPHOLOGISCHE BESTANDDEELEN

VAST HET

MEiVSCHELIJK LIGCIIAAIII.

DOOR

Dr. ./. Ml E N h E,

Hoogleeraar in de Ontleedkunde enz. enz. te I-Ieidelber-.

IN HET NEDERDUITSCH OVERGEBRAGT,

ONDER MEDEWERKING VAN DEN SCHRIJVER GEDEELTELIJK OMGEWERKT EN MET AANTEEKENINGEN VOORZIEN

DOOR

Dr. C. E. 1IËÏI8IDS,

Practiserend Geneesheer Ie Amsterdam.

HET 5 PLATEN, OP STAAL GEGRAVEERDE AFBEELDINGEN BEVATTENDE EN VELE in DEN TEKST GEDRUKTE UOUTSNEÊ FIGUREN.

TWEEDE DEEL.

NEDERL. MAATSCHAPPIJ

TER BEVORDERING DER GENEESKUNST

/

AMSTERDAM, HENDRIK FR IJ LI X K. 1850.

Sluiten