Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«en ouderdom. Deze troebelheid begint in het midden en schijnt, even als de troebelheid na den dood, hare oorzaak in eene vrijwillige (?) stremming der vezelstof te vinden. Hetzelfde grijpt bij de verduistering der lens in arthritis plaats. In andere dyscrasiën daarentegen worden de kapsel en de lens het eerst aan de oppervlakte veranderd, die met het voedingsvocht het eerst in aanraking komt. Misschien roept hier het bloed door eene gebrekkige menging ziekelijke afwijkingen in de vorming der deelen te \ooischijn. Men heeft in zulke lenzen dikwijls phosphorzure kalkaarde aangetroffen. Hiermede willen wij natuurlijk de mogelijkheid van een zelfstandig lijden der lens geenszins ontkennen, te minder, daar wij in het geheele ontwikkelingsproces liarer vezels eene zelfstandige werkzaamheid hebben opgemerkt.

Of overigens de vezels van volwassene lenzen door het bloed blootelijk gevoed worden, dan of er van buiten steeds nieuwe lagen worden gevormd, terwijl, in dezelfde mate waarin deze allengs meer naar binnen geplaatst worden, die van de kern worden opgelost, is niet bekend. De laatste zienswijze heeft weinig waarschijnlijkheid voor zich.

Ik moet hier nog gewag maken van eene in het vergeetboek geraakte waarneming van Duhamel (1). Bij vogels, die met meekrap gevoed worden, kleuren zich de beenderen, zoo als bekend is, rood. Van de weeke deelen vond Duiiamel slechts het glasachtig vlies (capsule vitree) rood gekleurd. Zou zij misschien ook ziekelijk verbeend geweest zijn? (2)

De lens, die uit de kapsel verwijderd is, wordt geregenereerd> wanneer de kapsel, welke haren vorm bepaalt, niet te zeer gekwetst is. De eerste, die na depressie der lens eene onvolkomene regeneratie waarnam, is Vrolik (3). Cocteau en Leroy d Etiolle (4), Middlemore (8) en C. Mayer (6) hebben daaromtrent proeven aan

(1) Acad. de Paris, 1739, Mém. p. 7.

(2) FlOI'HENS (Ann. des sc. nat. XIII, 102) nam waar, dal de licenige ring in liet oog der vogels na voeding met meekrap roodgekleurd wordt, en uit daarom liet vermoeden, of het deze ring is. die Dcdamei als capsule vitree liceft oprrcgcvcn.

(3) Bccbneu , Waarneming van eene ontbinding der cri/stdlvogten, 1301.

(i) KnORiEr's Notizen XVI, 289.

(5) t. p. XXXIV, 302.

(6) Graefe u. Waltber's Journal, XYH, 521.

Sluiten