Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van liet ruggemerg moet men als de fibreuze versterkingsvezelen eener bindweefsellaag beschouwen, die zijn blijven staan, eene bindweefsellaag, die, de vaten en zenuwwortels omgevende, daartusschen uitgespannen kan gedacht worden, misschien in vroegere levenstijdperken werkelijk uitgespannen was.

Aan de bruggen, plooijen en netten wordt derhalve gelegenheid gevonden, om de eigenaardigheden der sereuze vliezen te bestuderen, en hetgeen hier werd opgemerkt, werd aan alle gezamenlijke sereuze overtreksels toegekend. Uit het onderzoek der vrije plaatsen werd besloten, dat de sereuze vliezen uit vaatvertakkingen en bindweefsel gevormd waren, dat men ten onregte voor een eigenaardig gewijzigd weefsel verklaarde, dat zij eene buitenste, door bindweefsel aangehechte, en eene binnenste, naar de holte toegekeerde, gladde oppervlakte bezaten. Aan de netten, waar de bindweefseluitspreiding aan beide zijden glad is, nam men aan, dat er twee platen met de buitenvlakte tegen elkander aan lagen en onafscheidelijk verbonden waren, en dat de grootere vaten tusschen de beide platen heenliepen. Hetzelfde maaksel kan men ook aan vele aangegroeide sereuze vliezen aantoonen, want wanneer een niet al te vast bindweefsel de binnenste laag der ligchaamswanden vormt, zoo als aan den voorsten buikwand, over de spieren van het bekken enz., of wanneer over de oppervlakte van klierachtige werktuigen het interstitiële, lossere bindweefsel zich tot eene zamenhangende laag uitspreidt, zoo als aan de lever, dan kan ook dit bindweefsel (met de opperhuid) als een vlies er afgetrokken worden. Waar echter geen vlies van de ligchaamswanden of organen af te

voudige sereuze zak was, maar uit twee zakken bestond, waarvan de eene boven, de ander onder de wortels der zenuwen lag, zoo dat beide de scbedelliolte van binnen overtrekken, en aan de plaatsen, waar zenuwen naar buiten gaan, zich op deze en daarvan op het cenlraal-orgaan overslaan. Op deze wijze zouden de bruggen tusschen de zenuwen door twee tegen elkander liggende platen gevormd zijn, die aan de zenuwen uiteenwijken, om deze van boven en onderen, in het ruggemerg van voren en achteren te overtrekken. Daar intusschen deze bruggen zich geenszins standvastig vertoonden, en ook de vaten, die aan de grondvlakte der hersenen naar binnen gaan, tegenspraak opleverden voor de boven uitgesprokene meening, gaf ik haar op, zonder dat ik toenmaals in staat was, mij het verschijnsel le verklaren.

Sluiten