Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeen, en dien ten gevolge zou hun inhoud, indien zij hol waren, aan het afscheidingsproduct der klieren verwant zijn, maar niet de vloeistof, die er om heen spoelt. Deze is niets anders dan bloedwel, die, ten gevolge van de porositeit der vaatwanden, door deze heenzweet, in eene grootere of kleinere hoeveelheid, naarmate van den tonus der vaten, van de drukking, die zij ondervinden, en de consistentie van het bloed.

Het bindweefsel is slechts bij voorkeur met bloedwei gevuld, omdat het bij voorkeur uitrekbaar en elastisch is, en op de verschillende plaatsen, waar het voorkomt, wordt het des te gemakkelijker met wei doortrokken, naarmate het slapper dooreengeweven en rijker aan bloedvaten is. Yandaar dat bij algemeene waterzucht, uit welke oorzaak zij ook ontsta, het bindweefsel der oogleden en des scrotums, wegens deszelfs slapheid, dat de enkels gelijktijdig wegens de drukking der bloedkolom, die zij te dragen hebben, steeds het eerst zuchtig gezwollen worden. Eene grootere hoeveelheid vloeistof wordt standvastig in het bindweefsel der pia maler onder de arachnoïden gevonden* (1); de verwijdering van hetzelve brengt hevige congestie-verschijnselen voort; in korten tijd wordt het weder gevormd. De afscheiding van hetzelve schijnt door de luchtledige ruimte in de hersen- en ruggemergholte begunstigd te worden.

Wat van het interstitiële bindweefsel geldt, vindt ook bij het gevormde zijne toepassing en wordt door de beschouwing van het laatstgenoemde slechts bevestigd. Pezen, banden en fibreuze vliezen zijn het minst tot sereuze afscheiding of infiltratie geneigd, omdat zij zeer vast zijn en zeer ann aan bloedvaten. Eene eigendommelijke verhouding wordt bij de sereuze vliezen waargenomen. In hun strak weefsel kan zich even zoo min als in fibreuze vliezen eene aanmerkelijke hoeveelheid vloeistof opeenhoopen; des te gemakkelijker wordt echter het bloed vocht uit de in eene vlakte uitgespreide vaten in de holten uitgestort, waarvan zij de grenzen uitmaken. Deze zijn in den normalen toestand ledig, en dan liggen hare wanden onmiddellijk legen elkander, of zij zijn met eene kleine hoeveelheid vloeistof gevuld.

(1) Mac end ie, Journ. de Phys, VII, 1.

Sluiten